วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วีดิทัศน์โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วีดิทัศน์โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯดูข่าวทั้งหมด