วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ในการวางแนวทาง การกำหนดนโยบายทางวิชาการ และการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ นางสาวอารี พลดี นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๒ จัดขึ้น ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานในภาพรวมโดยจะประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไปดูข่าวทั้งหมด