logo
วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าชมและทดลองใช้ “พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าชมและทดลองใช้ “พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทำขึ้นโดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ของคนพิการทางการได้ยินและประโยชน์ในด้านการนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน นำเสนอและแสดงผลแบบสื่อประสม (multimedia) มีองค์ประกอบหลักคือ (๑) รูปภาพ (๒) อักษรไทย (๓) ภาษามือไทย และ (๔) เสียงประกอบ เนื้อหาประกอบด้วย คำศัพท์ ลักษณนามทั้งแบบแสดงท่ามือแต่ละแบบ ตัวอย่างประโยค ๔ แบบ ได้แก่ ประโยคบอกเล่า, ประโยคคำถาม-คำตอบที่ ๑, ประโยคคำถาม-คำตอบที่ ๒ และประโยคคำสั่ง/ขอร้อง/ชักชวน/อื่น ๆ

พจนานุกรมภาษามือไทยนี้เป็นประโยชน์แก่คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางการเห็น ล่ามภาษามือ ครูที่สอนในโรงเรียนโสตศึกษา/โรงเรียนที่มีคนพิการทางการได้ยินเรียนร่วม ครอบครัวของคนพิการทางการได้ยิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการได้ยิน และผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมและทดลองใช้้ที่เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th เข้าไปที่ พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา และทดลองใช้ตามขั้นตอนได้ดูข่าวทั้งหมด