วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ และปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 


ในการนี้ นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้เผยแพร่ทางเพจ facebook สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปแล้วเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดและแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า การขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและตามหลักธรรมาภิบาล 


อนึ่ง เลขานุการกรม รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท). ได้ชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย