วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
แบบสำรวจความเห็นเรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เรียน ผู้รับบริการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 


         กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "ข้อกำหนด

จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา" รายละเอียดสแกนได้จาก QR code ที่ปรากฏด้านล่างนี้  

ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบแบบสำรวจภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อสำนักงานจะได้นำข้อคิดเห็นของท่านไปประมวลและจัดทำประกาศต่อไป


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ขอขอบคุณท่านที่กรุณาสละเวลา

ตอบแบบสำรวจ