วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑ การอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับสมัครผู้เข้าร่วมงานอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ครั้งที่ ๑ การอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ
Zoom Cloud Meetings นั้น

         บัดนี้ ถึงกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานอบรมแล้ว สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานอบรม ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้ต่อไป

         ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ติดต่อกลับที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘ (ธนิดา, นุชจรี) ในวันและเวลาราชการ

          อนึ่ง ผู้ที่สนใจแต่ไม่มีรายชื่อสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๘.๔๕ น. ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (facebook.com/RatchabanditThai)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑ การอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖.PDF