วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปี ๒๕๖๕

เรื่องการเรียนรู้การใช้วิธีการประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะ กรณีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๓๐ น.   

 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/AizW7JzV5tBpkawp8