สำนักราชบัณฑิตยสภา

√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π„Àâ ∫√‘ °“√ ¢â Õ¡Ÿ ≈¢à “«∑“ß«‘ ™“°“√ „π “¢“«‘ ™“ — ߧ¡»“ µ√å «‘ ∑¬“»“ µ√å »‘ ≈ª»“ µ√å ·≈– À«‘ ∑¬“ ´÷Ë ß®— ¥∑”„π√Ÿ ª·∫∫æ®π“πÿ °√¡ “√“πÿ °√¡ Õ— °¢√“πÿ °√¡¿Ÿ ¡‘ »“ µ√å Õπÿ °√¡«‘ ∏“π »— æ∑å ∫— ≠≠— µ‘ À≈— °‡°≥±å °“√„™â ¿“…“‰∑¬ ·≈–Àπ— ß ◊ Õµ”√“Õ◊Ë π Ê ∑—È ßπ’È ‡ªì π°“√ªØ‘ ∫— µ‘ µ“¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ¢â Õ¡Ÿ ≈¢à “« “√¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙ 06. ¥—™ π ’ 306-336 (2) 29/9/04, 2:12 PM 335

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=