สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 27 No. 2 Apr.-Jun. 2002 »“ µ√“®“√¬å ¥√.ª√–¬Ÿ √ °“≠®π¥ÿ ≈ : √“™∫— ≥±‘ µ·≈–¢â “√“™°“√‰∑¬ ¡∫Ÿ √≥å ·∫∫ ÛÚ Û §≥– „π°“√®— ¥∑”æ®π“πÿ °√¡ »— æ∑å √— ∞»“ µ√å Õ— ß°ƒ…-‰∑¬, »— æ∑å π‘ µ‘ »“ µ√å Õ— ß°ƒ…-‰∑¬ ·≈–∫— ≠≠— µ‘ »— æ∑å ‡»√…∞»“ µ√å Õ— ß°ƒ…-‰∑¬, Õ’ ° ∑—È ß¬— ߇§¬¥”√ßµ”·Àπà ß𓬰√“™- ∫— ≥±‘ µ¬ ∂“πÕ¬Ÿ à «“√–Àπ÷ Ë ß. ‚¥¬ª√°µ‘ ·≈â «„π™à «ß™’ «‘ µ¢Õß ¡πÿ …¬å ‡√“§ÿ ≥¿“æ·≈–º≈ß“π∑’Ë ∑”‰«â ¡’ §«“¡À¡“¬¡“°°«à “°“√∑’Ë ¡’ Õ“¬ÿ ¬◊ π. ·µà „π°√≥’ ¢Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.ª√–¬Ÿ √ º≈ß“π„π√–À«à “ß√— ∫√“™°“√ Ù ªï ·≈–„πÕ’ ° Û ªï À≈— ß®“°π—È π √«¡ ‡«≈“∂÷ ß ˜ ªï ¥â «¬§ÿ ≥¿“æß“π¥â “π π‘ µ‘ »“ µ√å ∑’Ë ‡ªì π∑’Ë ª√–®— °…å ™— ¥ ‡ªì π °√≥’ ∑’ Ë À“‰¥â ¬“°¡“°„π‚≈°π’ È . „ππ“¡¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ·≈–¿“§’ ¡“™‘ °∑—È ß Û ”π— ° º¡¢Õ°√“∫ ¥ÿ ¥’ »“ µ√“®“√¬å ¥√.ª√–¬Ÿ √ °“≠®π¥ÿ ≈ ·≈–°√“∫Õ«¬æ√„Àâ ∑à “π¡’ ÿ ¢¿“æ æ≈“π“¡— ¬∑’Ë ·¢Á ß·√ß ‡æ◊Ë Õ„Àâ ∑à “π‰¥â ∑”ß“π„π ‘Ë ß∑’Ë ∑à “π√— °·≈–‡ªì πª√–‚¬™πå µà Õ à «π√«¡‰¥â Õ’ °π“𠇪ì π·∫∫Õ¬à “ß ∑’Ë ¡∫Ÿ √≥å µà ÕÕπÿ ™π√ÿà πÀ≈— ß ◊ ∫‰ª.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=