สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 27 No. 3 Jul.-Sept. 2002 ª“∞°∂“‡∑‘ ¥æ√–‡°’ ¬√µ‘ ‡ ¥Á ®„π°√¡œ (æ≈µ√’ æ√–‡®â “«√«ß»å ‡∏Õ °√¡À¡◊Ë ππ√“∏‘ ªæß»å ª√–æ— π∏å ) ı˘ˆ ¿“…“‰∑¬®–‡ªì πÀ≈— °ª√–°— π·Àà ß §«“¡¡— Ë π§ß¢Õߪ√–™“™“µ‘ ‰∑¬µà Õ‰ª, Õ’ °∑—È ß°“√π”¿“…“µà “ߪ√–‡∑»¡“„™â ‚¥¬‡¢’ ¬π∑— ∫»— æ∑å §π‰∑¬∑’ Ë ‰¡à √Ÿ â ¿“…“ µà “ߪ√–‡∑»π—È π°Á ‰¡à ‡¢â “„® À√◊ Õ∂â “√Ÿâ ‰¡à ≈÷ °´÷ È ß°Á ‡¥◊ Õ¥√â Õπ ‡ ¥Á ®„π°√¡œ ∑√ß °≈à “««à “ °“√∫— ≠≠— µ‘ »— æ∑å „Àâ À¡ÿ 𠇫’ ¬π‚¥¬¡’ µ√“Õ”π“®ª√–∑— ∫ Õ¬Ÿà §◊ ÕÕ”π“®·Àà ß√— ∞ ·≈–»— æ∑å ∑’Ë µ—È ß¢÷È π®–‰¡à À¡ÿ π‡«’ ¬π‡ªì π∂“«√ À“°«à “Õ— ®©√‘ ¬≈— °…≥å ¢Õß¿“…“ ‰¡à Õ”π«¬„Àâ ‡ ¥Á ®„π°√¡œ ∑√ß∫— π∑÷ ° ¢â Õ§«“¡‡ªì π¿“…“Õ— ß°ƒ…¢â “ßµâ π‰«â ¥— ßπ’ È To coin a word is to put it in circulation with a stamp of authority. A coinage will not gain permanent currency unless it has the sanction of the ge- nius of the language. ‡π◊È Õ§«“¡¢â “ß∫π‡æ’ ¬ß —È πÊ °Á ©“¬„Àâ ‡ÀÁ π∂÷ ßæ√–ª√’ ™“ “¡“√∂∑“ß ¥â “π¿“…“Õ— ß°ƒ…‰¥â ‡ªì πÕ¬à “ß¥’ . ‡ ¥Á ®„π°√¡œ ∑√߇ªì ππ— °ª√–- ™“∏‘ ª‰µ¬·≈–∑√ß¡’ æ√–∑— ¬°«â “ߥ— ß∑’Ë ª√“°ØÕ¬Ÿà „π¢â Õ‡¢’ ¬π¢Õßæ√–Õß§å ‡°’Ë ¬«°— ∫°“√∫— ≠≠— µ‘ »— æ∑å ∑’Ë «à “ Ò) »— æ∑å ∫— ≠≠— µ‘ µâ Õ߉¡à ¢— ¥°— ∫ »— æ∑å „π√— ∞∏√√¡πŸ ≠, Ú) ∫— ≠≠— µ‘ »— æ∑å «‘ ™“„¥«‘ ™“Àπ÷Ë ß µâ Õ߉¡à „Àâ ¢— ¥°— π°— ∫Õ’ °«‘ ™“Àπ÷Ë ß, ·≈– Û) ºŸâ ∫— ≠≠— µ‘ »— æ∑å µâ Õßæ√â Õ¡∑’Ë ®– ‡º™‘ ≠°— ∫ºŸ â «‘ æ“°…å «‘ ®“√≥å . »— æ∑å ∫— ≠≠— µ‘ „π«ß°“√·æ∑¬å , °“√‡¡◊ Õß, °“√µà “ߪ√–‡∑» ·≈–∑—Ë «Ê ‰ª „π∞“π–∑’Ë ºŸâ ∫√√¬“¬‡ªì π·æ∑¬å ·≈–¬— ß π„®‡√◊ Ë ÕßÕ◊ Ë πÊ ∑’ Ë ‡°’ Ë ¬«¢â Õß°— ∫ «— ≤π∏√√¡·≈– — ߧ¡¥â «¬, °Á §ß‡™à 𠇥’ ¬«°— ∫∑à “π∑—È ßÀ≈“¬ §«“¡√Ÿâ ÷ ° ª√–∑— ∫„®¢ÕߺŸâ ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß·√° §◊ Õ ‡√◊Ë Õß»— æ∑å ∫— ≠≠— µ‘ ‡°’Ë ¬«°— ∫°“√‡¡◊ Õß·≈– °“√∑Ÿ µ. À“°®–°≈à “««à “§π‰∑¬‡ªì πÀπ’È æ√–°√ÿ ≥“∏‘ §ÿ ≥¢Õßæ√–Õߧå Õ¬à “ß¡“° °Á §ß‰¡à º‘ ¥¢â Õ‡∑Á ®®√‘ ß ‡æ√“–∂â “‰¡à ¡’ æ√–Õß§å ºŸâ ®ÿ ¥ª√–°“¬§«“¡§‘ ¥·°à §π ‰∑¬«à “ ç¿“…“‡ªì π«— ≤π∏√√¡ª√–®” ™“µ‘ é ·≈– ç‡√“µâ Õß∫”√ÿ ß√— °…“‰«â é ‡√“°Á §ßµâ Õß„™â ¿“…“µ–«— πµ°„π‡√◊Ë Õß ∑“ß°“√·æ∑¬å °“√‡¡◊ Õß ·≈–°“√∑Ÿ µ Õ¬à “ß‡¥’ ¬«, §«“¡¿“§¿Ÿ ¡‘ „® §«“¡ ª√–≥’ µ¢Õß¿“…“‰∑¬°Á §ß®–∂¥∂Õ¬ ¥â Õ¬≈߉ª¡“°°«à “π’È . ®√‘ ßÕ¬Ÿà »— æ∑å ∑’Ë ∑√ß∫— ≠≠— µ‘ ¢÷È π¡“ „À¡à ·√°Ê Õ“®øí ߢ— ¥ÀŸ °“√¬Õ¡√— ∫ Õ“®®–§à Õπ¢â “߬“°. »“ µ√“®“√¬å πæ.Õ«¬ ‡°µÿ ‘ ßÀå ‡§¬°≈à “«∂÷ ßæ√–Õߧå ∑à “π«à “ Õ— π∑’Ë ®√‘ ß çæ√–Õß§å «√√≥œé ¡‘ ‰¥â ∑√߬÷ ¥µ‘ ¥°— ∫ ç»— æ∑å ‡ πÕé. »— æ∑å „¥∑’Ë ∑√߇ πÕ„Àâ „™â À“°¡’ ºŸâ ∑— °∑â «ß ‡¡◊Ë Õ∑√߇ÀÁ π¥â «¬‡Àµÿ ¥â «¬º≈°Á ∑√ß ¬Õ¡√— ∫·≈–ª√— ∫‡ª≈’Ë ¬π„À¡à ‡™à 𠧔 heart failure ∑√ß∫— ≠≠— µ‘ çÀ— «„®«Õ¥é ‡¡◊Ë Õ¡’ ºŸâ ∑— °∑â «ß °Á ∑√߇ª≈’Ë ¬π‰ª‡ªì π çÀ— «„®«“¬é. ¥â “π»— æ∑å °“√∑Ÿ µ ∑√ß∫— ≠≠— µ‘ »— æ∑å ‡ªì π¿“…“‰∑¬∑’ Ë ®”‡ªì π‰«â ®”π«π ¡“° ∑”„Àâ ‡°‘ ¥Õ“π‘ ß å ·°à °“√∑Ÿ µ ‰∑¬Õ¬à “ßÕ‡π°Õπ— πµå , ∑√߇≈à “«à “ ‡¡◊Ë Õ §√—È ß¡’ »— æ∑å Õ“√¬∏√√¡¬ÿ ‚√ª„À¡à Ê ¡“ „™â ·æ√à À≈“¬„π∑“ß√“™°“√ ∑’Ë ª√÷ °…“ ∂“π∑Ÿ µ®’ π ≥ °√ÿ ߪ“√’ ‡§¬ª√— ∫ ∑ÿ °¢å °— ∫æ√–Õß§å «à “ »— æ∑å Ω√—Ë ß·ª≈‡ªì π ¿“…“®’ 𬓰Àπ— °Àπ“ ·µà ¿“…“‰∑¬ ¢Õ߇√“π— È π√Ë ”√«¬ µ— È ß√— ∫‰¥â ∑ÿ °°√–∫«π ∑à “, ‡æ√“– ‡¡◊Ë ÕΩ√—Ë ß‡¢“ approach ‡√“°Á ª√“√¿. ‡¡◊Ë Õ‡¢“ sound ‡√“°Á ∑“∫∑“¡. ‡¡◊ Ë Õ‡¢“¡’ conversations ‡√“ ¡’ °“√ π∑π“. ‡¡◊Ë Õ‡¢“¡’ exchange of views ‡√“¡’ °“√·≈°‡ª≈’ Ë ¬π§«“¡‡ÀÁ π. ‡¡◊Ë Õ‡¢“¡’ pourparlers ‡√“¡’ °“√æŸ ¥®“°— π. ‡¡◊ Ë Õ‡¢“¡’ consultations ‡√“ ¡’ °“√ª√÷ °…“°— π. ‡¡◊Ë Õ‡¢“ negotiate ‡√“°Á ‡®√®“ °— π. æ√–¥”√‘ ∑’Ë «à “ §”„¥∑’Ë ∫— ≠≠— µ‘ ·≈â «¬— ߉¡à ¥’ ‰¡à „™à ®–ª√— ∫‡ª≈’Ë ¬π‰¡à ‰¥â , ‡æ√“–»— æ∑å „¥∑’Ë ºŸâ „™â ‰¡à ¬Õ¡√— ∫ »— æ∑å π—È π°Á ®–µ“¬‰ª‡Õß·≈–°Á ®–‡°‘ ¥»— æ∑å Õ◊ Ë π¢÷ È π¡“„À¡à . ∂â “»— æ∑å π— È π‡À¡“– ¡ °Á ®–¬◊ π¬ß¡’ ™’ «‘ µÕ¬Ÿ à µà Õ‰ª ∑√߬°»— æ∑å culture ‡ªì πµ— «Õ¬à “ßÕ∏‘ ∫“¬. æ√–¥”√‘ ¢â Õπ’È «à “ ‡¥‘ ¡∑√ß∫— ≠≠— µ‘ «à “ çæƒ∑∏‘ - ∏√√¡é ·µà §π‰¡à π‘ ¬¡‡æ√“–‰¡à µâ Õߥ⠫¬ çÕ— ®©√‘ ¬≈— °…≥å ¢Õß¿“…“‰∑¬é ¡’ ‡ ’ ¬ß∑’ Ë ÕÕ°®–Àπ— °‰ª. µà Õ¡“®÷ ß∑√ß

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=