สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 31 No. 2 Apr.-Jun. 2006 æ√–√“™“Õ”π“®·≈–Õ”π“®„π ¡— ¬ ¢à “«¡√≥°√√¡ 636 ·°â §”º‘ ¥ („π«“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë ÛÒ ©∫— ∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡-¡’ π“§¡ ÚıÙ˘) “√∫— ≠ (Àπâ “ Ú) ∫√√∑— ¥∑’Ë ˜ ç¡ß§≈ ‡¥™π§√‘ π∑√å é ·≈– çMongkol Dejnakarintraé ·°â ‡ªì π ç¡ß§≈ ‡¥™π§√‘ π∑√å (·ª≈)é ·≈– çMongkol Dejnakarintra (trans.)é “√∫— ≠ (Àπâ “ Û) ∫√√∑— ¥∑’Ë ÚÒ ç∫∑§— ¥¬à ÕÕ‘ ∑∏‘ æ≈¢Õß¡À“°“æ¬å √“¡“¬≥–...é ·°â ‡ªì π çÕ‘ ∑∏‘ æ≈¢Õß¡À“°“æ¬å √“¡“¬≥–...é Àπâ “ Û ∫√√∑— ¥∑’Ë ÚÛ, ÚÙ çÒÒ. ∫∑§— ¥¬à ÕÕ‘ ∑∏‘ æ≈¢Õß¡À“°“æ¬å √“¡“¬≥–...»‘ ≈ª–°“√· ¥ßé ·°â ‡ªì π çÒÒ. The Influence of the Ramayana on Thai Culture : Kingship, Literature, Fine Arts and Performing Artsé Àπâ “ Û ∫√√∑— ¥∑’Ë Ûı ç∫√√≥“∏‘ °“√À— «Àπâ “é ·°â ‡ªì π ç∫√√≥“∏‘ °“√é Àπâ “ Ûˆ ∫√√∑— ¥∑’Ë Ò ç¡ß§≈ ‡¥™π§√‘ π∑√å é ·°â ‡ªì π ç¡ß§≈ ‡¥™π§√‘ π∑√å * é ·≈–‡æ‘Ë ¡‡™‘ ßÕ√√∂ ç* ºŸâ ·ª≈®“°µâ π©∫— ∫¿“…“Õ— ß°ƒ…¢Õß ªï ‡µÕ√å ‡Õ. ·®Á ° — πé À— «¢â Õ §”π” ∫√√∑— ¥∑’Ë Ù çBuddha-dasaé ·°â ‡ªì π çBuddhadasaé Àπâ “ ÒÛ˘ §Õ≈— ¡πå ∑’Ë Ú ∫√√∑— ¥∑’Ë ÒÙ ç°π°«≈’ ™Ÿ ™— ¬¬–. ª√–«— µ‘ °Õß∑À“√Õ“ “´÷Ë ßé ·°â ‡ªì π ç°√–∑√«ß°√–≈“‚À¡. ª√–«— µ‘ °Õß∑À“√Õ“ “´÷Ë ßé §Õ≈— ¡πå ∑’Ë Ú ∫√√∑— ¥∑’Ë Ú ç_____. æ— ≤π“°“√∑“ߧ«“¡§‘ ¥¢Õß°≈ÿà ¡∑À“√é ·°â ‡ªì π ç°π°«≈’ ™Ÿ ™— ¬¬–. æ— ≤π“°“√∑“ߧ«“¡§‘ ¥¢Õß°≈ÿà ¡∑À“√é Àπâ “ Ú¯˘-Ú˘ À— «¢â Õ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ ¢â Õ Ú ∑—È ßÀ¡¥ ·°â ‰¢‡ªì π¥— ßπ’È Ú. ∫√√¬“¬º≈ß“π∑“ß«‘ ™“°“√ ®”π«π ÒÒ ‡√◊Ë Õß ‰¥â ·°à Ú.Ò √».Õ— »π’ ¬å ™Ÿ Õ√ÿ ≥ √“™∫— ≥±‘ µ ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß «“¥„πÕÕ ‡µ√‡≈’ ¬ Ú.Ú ¥√.™≈‘ µ¿“°√ «’ √º≈‘ π ¿“§’ ¡“™‘ ° ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß °“√„™â ª√–‚¬™πå ∑’Ë ¥‘ π‡æ◊Ë Õ√Õß√— ∫π‚¬∫“¬°“√·°â ªí ≠À“ §«“¡¬“°®π Ú.Û ».‰¢· ß »ÿ ¢–«— ≤π– √“™∫— ≥±‘ µ ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß ‚¡´“√å µ Úˆ [∫√√¬“¬„π«“√–§√∫ Úı ªï ‡°‘ ¥¢Õß «Õ≈øá °— ß Õ¡“¥‘ Õÿ ‚¡´“√å µ (§.». Ò˜ıˆ-Ò˜˘Ò)] Ú.Ù √». ¥√.π‘ µ¬“ °“≠®π–«√√≥ ¿“§’ ¡“™‘ ° ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß Õ— °¢√«‘ ∏’ ∑’Ë §«√‡ª≈’Ë ¬π·≈–‰¡à §«√‡ª≈’Ë ¬π Ú.ı √». ¥√.≥— ™™“ ‚ §µ‘ ¬“πÿ √— °…å ¿“§’ ¡“™‘ ° ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß ∑“ß·ª√¥πµ√’ Ú.ˆ ». ¥√.π‘ ¬–¥“ ‡À≈à “ ÿ π∑√ √“™∫— ≥±‘ µ ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß «‘ ∂’ ·Àà ß — 𵑠¿“æ∂“«√ : ‡ â π∑“ß·Àà ߇°’ ¬√µ‘ ¬» ∑’Ë ¬“«π“π‡°‘ π‰¢«à §«â “ Ú.˜ ¥√.Õ¿‘ ™“µ‘ «ß»å ·°â « ¿“§’ ¡“™‘ ° ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß ¡À“π§√ ÿ «√√≥¿Ÿ ¡‘ Ú.¯ √». ¥√.¿‘ ≠‚≠ ÿ «√√≥§’ √’ √“™∫— ≥±‘ µ ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß ‡√◊ Õπ‰∑¬°— ∫ª√–‚¬™πå „™â Õ¬ªí ®®ÿ ∫— π Ú.˘ ».‡¥™“ ∫ÿ ≠§È ” ¿“§’ ¡“™‘ ° ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß Õÿ ∑¬“π«‘ ∑¬“»“ µ√å À«â “°Õ Ú.Ò √». ¥√.™≈¥“ ‡√◊ Õß√— °…å ≈‘ ¢‘ µ ¿“§’ ¡“™‘ ° ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß §«“¡À¡“¬„π ç∫∑·ª≈ß°“¬“é ¢Õß °«‘ π’ µ‘ (‰¡à )«‘ ª≈“ Ú.ÒÒ ». ¥√. ‘ ∑∏“ æ‘ π‘ ®¿Ÿ «¥≈ ¿“§’ ¡“™‘ ° ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß π— °·ª≈∫∑≈–§√√“ß«— ≈‚π‡∫≈ ªï ÚıÙ¯

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=