สำนักราชบัณฑิตยสภา

วารสาร The Journal of The Royal Institute of Thailand The Journal of the Royal Institute of Thailand Volume 36 Number 4 October-December 2011 ราชบัณฑิตยสถาน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปี ที่ ๓๖ ฉบั บที่ ๔ ตุลาคม-ธั นวาคม ๒๕๕๔ ISSN 0215-2968 ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔ Volume 36 Number 4 October-December 2011 www.jroyinstthai.com t t ๔ วิสัยทัศน์ ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของ เครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และ เป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=