สำนักราชบัณฑิตยสภา

ราชบัณฑิตยสถาน วารสาร The Journal of the Royal Institute of Thailand วิสัยทัศน์ ราชบัณฑิตยสถาน เป็นสถาบันหลักของเครือข่าย ทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕ : Volume 37 Number 3 July-September 2012 พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ ๙๙/๒ ถนนดิ นสอ แขวงบวรนิ เวศ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๑๘๗-๘ E-mail : aroonprinting@yahoo.com http://www.aroonprinting.com บทความที่ตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการที่ได้ บรรยายในที่ประชุมของสำ �นักธรรมศาสตร์และ การเมือง และได้ผ่านการวิพากษ์จากราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกแล้ว บทความที่ได้รับจากนักวิชาการภายนอก ได้ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้ว บทความ ที่จะนำ �มาตีพิมพ์ในวารสารราชบัณฑิตยสถาน ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน บทความและความคิดเห็นในวารสาร ราชบัณฑิตยสถาน เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ของผู้เขียน ราชบัณฑิตยสถานไม่จำ �เป็นต้องเห็น ด้วยเสมอไป อนึ่ง บทความในวารสารฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย ปก : สายัณห์ หวังรักกลาง จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดมัชฌิมวาส ต� ำบลบ่อยาง อ� ำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา ๓ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ นางสุชาดา ได้น� ำข้าวมธุปายาสมาถวาย โดยเข้าใจว่าเป็น รุกขเทวดาที่ตนได้เคยบวงสรวงขอบุตรชายไว้ เมื่อ พระพุทธเจ้าได้เสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา หมดแล้ ว ก็ทรงน� ำถาดทองนั้นไปลอยที่แม่น�้ ำ เนรัญชราเป็นการเสี่ยงทายว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้ หรือไม่ ปรากฏว่าถาดทองนั้นได้ลอยทวนน�้ ำไปแล้ว ตกจมลงยังนาคพิภพทับถาดที่พระพุทธเจ้าในอดีต ทรงลอยเช่นเดียวกัน (ศ.พิเศษจ� ำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต) พระพุทธเจ้าลอยถาด ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕ Volume 37 Number 3 July-September 2012 ISSN 0125-2968 www.jroyinsthai.com ราชบัณฑิตยสถาน THE ROYAL INSTITUTE สนามเสื อป่ า เขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร . ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ -๗๐ www.royin.go.th สำ �นักงาน : ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสื อป่ า เขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศั พท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒ Offfi ice : The Royal Institute Sanam Sueapa, Khet Dusit, Bangkok 10300, Thailand Tel. 0 2356 0466-70 Fax. 0 2356 0492 www.royin.go.th รูปเล่ม : บาซีร แสวงผล

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=