สำนักราชบัณฑิตยสภา

1 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล ประธานส� ำนักวิทยาศาสตร์ ประธานคณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ ราชบัณฑิต รองประธานคณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต นายนิพนธ์ ทรายเพชร ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ด� ำรงค์เลิศ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สุดา เกียรติก� ำจรวงศ์ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กองบรรณาธิการ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อ� ำนวยการกองวิทยาศาสตร์ นางสาวสมทรง ศกุนตนาค นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวอารี พลดี นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวรัตติกาล ศรีอ� ำไพ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นายญาณัฏฐ์ ไทรงาม นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ ผู้จัดการ นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม วารสารราชบัณฑิตยสถาน วารสารราย ๓ เดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=