สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

223 วีรวั ฒน์ หนองห้าง, จตุรงค์ สุคนธชาติ , ณสรรค์ ผลโภค วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๖ เอกสารอ้างอิง “ดาราศาสตร์ประมวลสาระชุดวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส� ำหรับครู.” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบัณทิตศึกษา. “Equation of time-problem in astronomy”. http://www.ifpan .edu.pl/firststep/aw-works/fsII/ mul/mueller.html R.N. Mayall &M.W. Mayall, Sundial (2 nd Ed.) (Sky Pubilshing Corp, Mass) 1973, pp. 55, 96. R.E.J. Rohr, Sundials-History,Theory and Practice (Univ. Toronto Press,Dover, New York, reprint) 1996, p.46. “sundials”. http://www.shadowspro.com/en/sundials.html “The Analemma”. http://www.analemma.com/Pages/framesPage.html “The Accuracy of Sundials.” School of Surveying and Spatial Information Systems The University of New South Wales. http://www.gmat.unsw.edu.au/currentstudents/ ug/projects/o’brien/o’brien.htm “The errors of an equatorial sundial.”, The Observatory. http://adsabs.harvard. edu/full/1997Obs...117..344G United Kingdom Accreditation Service, The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement, M3003 Edition 2, January 2007. W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolsky&W.T. Vetterling, Numerical Recipes (1st Ed.) (Cambridge University Press) 1986, pp. 52, 515.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=