สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

03 The Journal of the Royal Institute of Thailand ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗ ส� ำนักวิทยาศาสตร์ Volume 39 Number 2 April-June 2014 The Academy of Science วารสารราชบัณฑิตยสถาน ประธานคณะบรรณาธิการแถลง หลังคาเปลือกบางและโครงสร้าง ๓ มิติ ชนิดอื่น ๆ ๑ อรุณ ชัยเสรี ปฏิทินจันทรคติ : ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนในปฏิทินจันทรคติของไทย และแนวทางในการ พัฒนาข้อมูลทางจันทรคติด้วยวิธีการทางดาราศาสตร์ ๒๗ นิพนธ์ ทรายเพชร จตุรงค์ สุคนธชาติ การเคลือบผิวผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว ๔๙ สายชล เกตุษา เทคโนโลยีคอนกรีตพรุน ๕๙ ปริญญา จินดาประเสริฐ ยุวดี แซ่ตั้ ง ส้วมยุคใหม่และประเด็นด้านเทคโนโลยี สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ๘๕ จงรักษ์ ผลประเสริฐ อาทิตยา ภานุวัฒน์วนิชย์ ณวัชร สุรินทร์กุล ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ วันเดือนปีที่สุนทรภู่แต่งงานค� ำกลอนห้าเรื่อง ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๔-๒๓๘๕ ๙๗ ทศพร วงศ์รัตน์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=