สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

01 วารสารราย ๓ เดือน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานส� ำนักวิทยาศาสตร์ ประธานคณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ ราชบัณฑิต รองประธานคณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต นายนิพนธ์ ทรายเพชร ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ด� ำรงค์เลิศ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.สุดา เกียรติก� ำจรวงศ์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กองบรรณาธิการ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อ� ำนวยการกองวิทยาศาสตร์ นางสาวสมทรง ศกุนตนาค นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวอารี พลดี นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวรัตติกาล ศรีอ� ำไพ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นายญาณัฎฐ์ ไทรงาม นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ ผู้จัดการ นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=