สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ด� ำรงค์เลิศ ประธานส� ำนักวิทยาศาสตร์ ประธานคณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ ราชบัณฑิต รองประธานคณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต นายนิพนธ์ ทรายเพชร ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.สุดา เกียรติก� ำจรวงศ์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กองบรรณาธิการ นางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อ� ำนวยการกองวิทยาศาสตร์ นางสาวสมทรง ศกุนตนาค นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวอารี พลดี นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวรัตติกาล ศรีอ� ำไพ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นายญาณัฏฐ์ ไทรงาม นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ�่ ำจิตรชื่น เจ้าพนักงานธุรการช� ำนาญงาน ผู้จัดการ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม วารสารราชบัณฑิตยสภา วารสารราย ๓ เดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=