สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ประธานส� ำนักศิลปกรรม คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต ประธานคณะบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก รองศาสตราจารย์มาลิทัต พรหมทัตตเวที ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว ภาคีสมาชิก กองบรรณาธิการ นางนัยนา วราอัศวปติ ผู้อ� ำนวยการกองศิลปกรรม นางชวนพิศ เชาวน์สกุล นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางปัญจมา สุดสวาท เจ้าพนักงานธุรการช� ำนาญงาน นางสาวสุภิญญา ข� ำปรางค์ เจ้าพนักงานธุรการช� ำนาญงาน ผู้จัดการ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม วารสารราชบัณฑิตยสภา วารสารราย ๓ เดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=