สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ประธานส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ราชบัณฑิต ประธานคณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.ผลิน ภู่จรูญ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ราชบัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ ภาคีสมาชิก รองศาสตราจารย์วนิดา ข� ำเขียว ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางนัยนา วราอัศวปติ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กองบรรณาธิการ นางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อ� ำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง นางนฤมล กรีพร นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการพิเศษ นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท์ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นายศักดา มหิทธิการ เจ้าพนักงานธุรการช� ำนาญงาน ผู้จัดการ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม วารสารราชบัณฑิตยสภา วารสารราย ๓ เดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=