สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วารสารราชบัณฑิตยสภา วารสารราย ๓ เดือน ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ด� ำรงค์เลิศ ประธานส� ำนักวิทยาศาสตร์ ประธานคณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ ราชบัณฑิต รองประธานคณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิต คณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต นายนิพนธ์ ทรายเพชร ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติก� ำจรวงศ์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางนัยนา วราอัศวปติ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กองบรรณาธิการ นางสาวชลธิชา สุดมุข ผู้อ� ำนวยการกองวิทยาศาสตร์ นางสาวอารี พลดี นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการพิเศษ นางสาวสมทรง ศกุนตนาค นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวรัตติกาล ศรีอ� ำไพ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นายญาณัฏฐ์ ไทรงาม นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ�่ ำจิตรชื่น เจ้าพนักงานธุรการช� ำนาญงาน ผู้จัดการ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=