3056_5172

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม คำว่า แก้มลิง มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า แก้มลิง เป็นคำนาม หมายถึง พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งตามธรรมชาติหรือขุดขึ้น เพื่อรองรับและกักเก็บน้ำในช่วงฝนตกมีน้ำมาก และระบายออกทะเลใน ช่วงที่น้ำทะเลลดลง เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาอุทกภัย. ถาม คำว่า แกล้งดิน มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า แกล้งดิน เป็นคำกริยา หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวตามแนว พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้กรรมวิธีเร่ง ปฏิกิริยาเคมีในดิน ทำให้ดินเปรี้ยวอย่างรุนแรงแล้วใช้ระบบชลประทาน นำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยวทำสลับไปมา จนเปลี่ยนสภาพดินให้สามารถ เพาะปลูกได้. ถาม คำว่า ทฤษฎีใหม่ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ทฤษฎีใหม่ เป็นคำนาม หมายถึง หลักวิชาการจัดการเกษตรที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง ได้อย่างเข้มแข็ง มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นต้น คือ ครอบครัวเกษตรกร รายย่อยบริหารจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น ๔ ส่วน คือ พื้นที่ขุดสระ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่พืช สวน และพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการผลิตที่พออยู่พอกิน ขั้นกลาง คือ รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมเพิ่มผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลัง ต่อรอง และขั้นก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายนอกชุมนุมเพื่อหาแหล่ง ทุนมาร่วมลงทุนและพัฒนา ทุกขั้นตอนเน้นความมัธยัสถ์ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง. ถาม คำว่า ตัวสำรอง มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ตัวสำรอง เป็นคำนาม หมายถึง ผู้กำหนดตัวไว้ให้ทำการแทนเมื่อตัวจริงไม่ว่าง เจ็บป่วย หรือสละสิทธิ์ เช่น นักกีฬาตัวจริงป่วยกะทันหัน ต้องให้ ตัวสำรองเล่นแทน. ถาม คำว่า ตัวสำคัญ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ตัวสำคัญ เป็นคำนามที่เป็นภาษาปาก หมายถึง ตัวร้าย เช่น เด็กคนนี้แหละ ตัวสำคัญนัก ชอบรังแกเพื่อน. ถาม คำว่า ติดตลาด มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ติดตลาด เป็นคำกริยา หมายถึง จัดให้มีตลาดขึ้น; เป็นที่นิยมกันทั่วไป เช่น สินค้าตลาด. ถาม คำ fermium เขียนทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ ทับศัพท์ของคำ fermium เขียน เฟอร์เมียม. จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม นายอภิเดช บุญสงค์ Feb2014.indd 8 4/16/14 8:55:05 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=