2721_8517

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถานได้รับประกาศเกียรติ คุณให้เป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ *** กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มอบเกียรติบัตร ให้ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อแสดงว่าเป็น “ส่วนราชการที่มีพัฒนาการ ดีเด่น”  ในโครงการชื่นชม ชื่นใจ ให้คำขอบคุณ ประจำปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามได้ลงนาม ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบ การใช้ตัวสะกด ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๑๐ ตอนพิเศษ ๗๑ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งในประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้บรรดา หนังสือราชการและการศึกษาเล่าเรียนให้ใช้ ตัวสะกดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตย- สถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=