2718_2218

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** ราชบัณฑิตยสถานจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” แก่นักเรียน นักแสดงละครโทรทัศน์ และผู้ดำเนินรายการ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ โรงละครสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสถาน สรรเสริญ” มีดังนี้ นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นักแสดงนำหญิง ได้แก่ นางสาวเฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ บริษัท ทีวีซีน จำกัด นักแสดงนำชาย ได้แก่ นายอธิชาติ ชุมนานนท์ บริษัท ทีวีซีน จำกัด นักแสดงประกอบหญิง ได้แก่ นางสาวสาวิตรี สามิภักดิ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย นักแสดงประกอบชาย ได้แก่ นายรอง เค้ามูลคดี องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ดำเนินรายการหญิง ได้แก่ นางสาวสิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการชาย ได้แก่ นายวีระศักดิ์ ขอบเขต สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์และบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดงและผู้ดำเนินรายการเข้ารับการพิจารณา คัดเลือก ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทีวีซีน จำกัด นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.กรกช เจียมสง่า โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.พรหมพร ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ด.ช.ชาลี โลหะรุ่งโรจน์ โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอนุบาล วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=