2717_9737

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** ขอแสดงความยินดีที่  ศ. ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชารัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์  ราชบัณฑิต สำนัก วิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ *** ราชบัณฑิตยสถาน จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๗ ” เพื่อเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสถาน  ได้แก่  ศ. นพ.อวย เกตุสิงห์ หลวงประสิทธิกลมัย (ประสิทธิ์ เมนะเศวต)  และ ศ. นพ.สุด แสงวิเชียร  ซึ่งราชบัณฑิตทั้ง ๓ คน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่ประเทศชาติ การประชุมฯ จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ ราชบัณฑิตยสถาน  ทั้งนี้  ศ. ดร.ปัญญา  บริสุทธิ์  นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานในพิธีเปิด และ  คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ  ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม เป็นผู้กล่าว รายงาน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ศ. ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว  และ ศ. นพ.สรรใจ แสงวิเชียร  โดยมี  ศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=