2712_6485

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า ศัพท์, ศัพท์เฉพาะวิชา, ศัพท์บัญญัติ, ศัพทมูลวิทยา, ศัพท์สำเนียง และ ศัพท์แสง มีความหมายอย่างไรบ้าง ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ของคำเหล่านี้ดังนี้ ศัพท์ เป็นคำนาม หมายถึง เสียง เช่น โทรศัพท์, คำ เช่น ศัพท์บัญญัติ; คำยากที่ต้องแปล, ศัพท์แสง ก็ว่า; เรื่อง เช่น ฟัง ไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด. ศัพท์เฉพาะวิชา เป็นคำนาม หมายถึง คำที่ตราหรือกำหนด ขึ้นใช้ในแต่ละวิชา เช่น ปฏิชีวนะ ประสบการณ์ มลพิษ. ศัพท์บัญญัติ เป็นคำนาม หมายถึง คำที่ตราหรือกำหนดขึ้น ไว้ให้มีความหมายเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น โทรศัพท์ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ. ศัพทมูลวิทยา อ่านว่า สับ-ทะ-มูน-ละ-วิด-ทะ-ยา หรือ สับ- ทะ-มูน-วิด-ทะ-ยา เป็นคำนาม หมายถึง วิชาว่าด้วยที่มาและ ประวัติของคำ. ศัพท์สำเนียง เป็นคำนาม หมายถึง เสียง เช่น ข้างนอก เสียงเอ็ดอึง อยู่ข้างในฟังไม่ได้ศัพท์สำเนียง. ศัพท์แสง เป็นคำนามที่ใช้เป็นภาษาปาก หมายถึง คำยาก ที่ต้องแปล เช่น เขาชอบพูดจาเล่นศัพท์แสงฟังไม่รู้เรื่อง. ถาม คำว่า ศาสนกิจ, ศาสนจักร, ศาสนธรรม, ศาสนบุคคล, ศาสน- พิธี, ศาสนวัตถุ และ ศาสนสถาน มีความหมายอย่างไรบ้าง ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความ หมายของคำเหล่านี้ดังนี้ ศาสนกิจ เป็นคำนาม หมายถึง งานทางศาสนาที่ภิกษุ สามเณร เป็นต้นปฏิบัติ เช่น การทำวัตรสวดมนต์และการเผยแผ่ ศาสนาเป็นศาสนกิจของสงฆ์. ศาสนจักร เป็นคำนาม หมายถึง อำนาจปกครองทาง ศาสนา เช่น ไตรภูมิโลกวินิจฉัยเป็นวรรณกรรมฝ่ายศาสนจักร, ถ้าเป็นฝ่ายพระพุทธศาสนา เรียกว่า พุทธจักร, ถ้าเป็นฝ่าย คริสต์ศาสนา เรียกว่า คริสตจักร, คู่กับ อาณาจักร ซึ่ง หมายความว่า อำนาจการปกครองทางบ้านเมือง. ศาสนธรรม เป็นคำนาม หมายถึง คำสั่งสอนในศาสนา เช่น ศาสนิกชนควรปฏิบัติตามศาสนธรรมในศาสนาของตน. ศาสนบุคคล เป็นคำนาม หมายถึง นักบวชในศาสนา เช่น ภิกษุสามเณรเป็นศาสนาบุคคลของพระพุทธศาสนา. ศาสนพิธี เป็นคำนาม หมายถึง พิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีทอดกฐิน พิธีอุปสมบท เป็นศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา . ศาสนวัตถุ เป็นคำนาม หมายถึง วัตถุที่เกี่ยวเนื่องทาง ศาสนา มักเป็นสิ่งที่เคารพบูชา เช่น พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุ ในพระพุทธศาสนา. ศาสนสถาน เป็นคำนาม หมายถึง สถานที่ประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ เป็นศาสน- สถานทางพระพุทธศาสนา มัสยิดเป็นศาสนสถานทางศาสนา อิสลาม.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=