2709_4883

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความเสียใจและอาลัยที่ ศ. ดร.อำนัคฆ์ คล้ายสังข์ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ดร.โพยม อรัณยกานนท์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง บทบาททางวิชาการขององค์การปราชญ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักการดำเนินชีวิตที่มี คุณค่าที่จะนำไปสู่ความสันติสุขและความร่มเย็นผาสุกทั้งในหมู่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก และเพื่อพัฒนาผลงานของ ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิกให้เป็นไปตามพระราชดำริ ตลอดจนนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน ทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยเนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สะท้อนให้เห็นตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่จะต้อง ดำรงต่อไปในอนาคต ครอบคลุมประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา กฎหมาย ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ มี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และแสดงปาฐกถานำในหัวข้อ The Roles of the Learned Societies in Improving the Quality of Life in the Context of Globalization

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=