2698_9000

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๔๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มูลนิธิคนตาบอดไทยกับราชบัณฑิตยสถาน โดย นายวิรัช ศรีตุลานนท์ ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย และ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้ลงนาม ท่ามกลางสักขีพยานของทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งนี้ ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ราชบัณฑิตยสถานได้ร่วมบันทึกเสียงการอ่านบทนิยามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับการจัดทำ หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบบ Digital Accessible Information System (DAISY) การทำบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิคนตาบอดไทยกับราชบัณฑิตยสถานครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนิน งานต่าง ๆ ร่วมกัน โดยจะสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันในการพัฒนาหนังสืออ้างอิงของราชบัณฑิตยสถานซึ่งเป็นที่ต้องการของ ประชาชน บันทึกเป็นไฟล์เสียงสำหรับการทำหนังสือเสียงระบบ DAISY ที่เป็นมาตรฐาน โดยเริ่มจากการทำหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยมาตรฐานหนังสือในระบบ DAISY ชนิด full text และส่งเสริมให้เยาวชนอ่านหนังสือ แบบอ่านออกเสียงแทนการอ่านในใจเพื่อการมีพื้นฐานที่ดีในการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักวิชาการของราชบัณฑิตยสถานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นความร่วมมือของทั้ง ๒ หน่วยงาน ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีผล ร่วมกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยอาจขยายความร่วมมืออื่น ๆ ต่อไปได้อีกตามความประสงค์ที่ทั้ง ๒ ฝ่ายเห็นเป็นประโยชน์ การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่ง เพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วน รวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน. ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยง ตรง ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ด้วยความอุตสาหะเสีย สละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนื่อยยาก. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=