2693_7294

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๓๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** ราชบัณฑิตยสถานจัด “ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของ ภาษาไทย รักและภูมิใจในภาษาไทย โครงการ “ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นโครงการที่จะจัดขึ้นใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ซึ่ง นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน ดำเนิน การ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งในด้านการ พูด การอ่าน การเขียน และการฟัง โดยฝึกทักษะต่าง ๆ จากกิจกรรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถานได้รับความร่วมมือจากกรมศิลปากร จัดวงดนตรี มาบรรเลงและวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรม “ภาษาไทย-ภาษาเพลง” เพื่อเสริมความรู้เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลง และสร้างความเพลิดเพลินให้ แก่เยาวชนและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมค่ายฯ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านภาษาไทยของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้ที่ มีความสามารถด้านภาษาไทยดีเด่น จะได้รับรางวัล “เยาวชนคนเก่งภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน” โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ราชบัณฑิตยสถานได้จัดค่ายฯ ไปแล้ว ๒ ภาค คือ ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมี นาย อนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กล่าวรายงาน และ นางสาวลัสดา กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้าค่ายฯ ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวชนคนเก่งภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เด็กหญิงเพ็ญพิชฌา เสาทอง จาก โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ภาพกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=