1574_5157

ข่าวราชบัณฑิตยสถาน จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ISSN 0857-7064 *** ราชบัณฑิตยสถานโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา จัด การประชุมวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสถานภาคใต้ ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการของเครือข่ายสหวิทยาการฯ ภาคใต้ และระดม ความคิดในการกำหนดหัวข้อวิจัยเพื่อการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในภูมิภาค โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริ บำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานเครือข่ายสหวิทยาการฯ ภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมนี้ ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลความเป็นมาในการจัดประชุม โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย ที่มาจากสถาบันการศึกษา และมีตัวแทนจากองค์กร ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมทั้งตัวแทนของภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม รวม ๑๓๑ คน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=