1390_6218

จดหมายข่าว ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ISSN 0857-7064 ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ปี ๒๕๕๐ ปีภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ราชบัณฑิตยสถานรณรงค์เพื่อการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งการเขียน การอ่าน การพูด และการร้องเพลง **** ราชบัณฑิตยสถาน โดย สำนักวิทยาศาสตร์ ได้จัดแถลงข่าวเรื่อง พิษจากปลาปักเป้า เมื่อ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. ณ ห้อง ประชุม ๔๐๑-๔๐๓ เพื่อชี้ให้เห็นอันตรายจากพิษของปลาปักเป้า เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสนำเนื้อปลาปักเป้ามาจำหน่ายในท้องตลาดโดยบอกว่าเป็น ส่วนเนื้ออกของไก่ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อเท็จจริง และซื้อไปปรุงอาหารรับประทานจนได้รับอันตรายจากพิษของปลาปักเป้าดังกล่าว ผู้แถลงข่าวประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทศพร วงศ์รัตน์ ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสัตววิทยา ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการประมง และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ การแถลงข่าว ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของราชบัณฑิตยสถานแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำความรู้ดังกล่าวไปขยายผลและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ รับทราบต่อไป * ***ราชบัณฑิตยสถาน จัดทำหนังสือ “ราชาศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ฉบับแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว หนังสือนี้เป็นผลงานของคณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยแห่งราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมีการสอบค้นข้อมูลแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักแต่โบราณมากลั่นกรองและประมวลเป็น หลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์ไว้โดยละเอียด ซึ่งราชบัณฑิตยสถานหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้แก่ผู้ใช้ราชาศัพท์ ทั้งในแวดวงการศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจน ประชาชนผู้สนใจ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนที่ยังไม่ค่อยรู้และและยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องภาษาแบบแผน ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและจะ ได้มีความละเอียดรอบคอบในการใช้ราชาศัพท์มากยิ่งขึ้นด้วย จึงจัดให้มีการแถลงข่าวเรื่อง “ราชาศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน : เพื่อการใช้ภาษาแบบแผนให้ถูก ต้องเหมาะสม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน โดยมี นางจินตนา พันธุฟัก เลขาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยแห่งราชบัณฑิตยสถาน มี ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ นางสาวสมลักษณ์ วงศ์งามขำ จากสำนักราชเลขาธิการ นายเสนอ ศุกรเกยูร จากสำนักพระราชวัง เป็นต้น**** 197.indd 1 12/19/07 8:59:03 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=