Today September'50 Rajbundit.indd

จดหมายข่าว ปï ที่ ๑˜ ©บับที่ ๑˘ˆ กันยายน ๒ıı ISSN 0857-7064 ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๓ โทร.  ๒๓ıˆ Ùˆˆ-˜ โทรสาร  ๒๓ıˆ Ù˘ ่ า ï ที่ ั บี่ ั นั ณิ ตื อ่ าุ สิตุ ง เอกสารเºย·æร่ ªï ๒ıı ªï ¿า…า‰ท¬ ‡©≈ิมพร–‡ก’ ¬รติพร–บาทสม‡¥Á ®พร–‡®â าÕ¬Ÿà Àั« ‡น◊Ë Õß„น‚ÕกาสมÀามߧ≈‡©≈ิมพร–™นมพรร…า ¯ พรร…า ı ∏ัน«า§ม ๒ıı รา™บั≥±ิต¬ส∂านร≥รߧ์‡พ◊Ë Õการ„™â ¿า…า‰ท¬ท’Ë ∂Ÿ กตâ Õ߇Àมา–สมทัÈ ßการ‡¢’ ¬น การÕà าน การพŸ ¥ ·≈–การรâ Õ߇พ≈ß เขตการค้าเสรีเป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันซึ่ง ในมุมมองทางนิติศาสตร์มีประเด็นที่สมควรพิจารณาซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนคือ ข้อพิจารณาทั่วไปและประเด็นหลักในความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี ๑) ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี ก) แนวคิด และความหมาย คำว่า เขตการค้าเสรี มีต้นกำเนิดจากข้อเสนอของเลบานอนเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๗ ซึ่งทำขึ้นต่อคณะกรรมการเตรียมการร่างกฎบัตรฮาวานาในส่วนที่เกี่ยว กับข้อยกเว้นของหลักชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง โดยเลบานอนเสนอให้รวม เขตการค้าเสรีไว้ในข้อยกเว้นด้วย นอกเหนือจากกรณีของสหภาพศุลกากร และสิทธิพิเศษในลักษณะต่าง ๆ สำหรับรัฐต่าง ๆ ในภูมิภาคหนึ่ง แนวคิดนี้ เขตการค้าเสรี จากมุมมองทางนิติศาสตร์ เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของรัฐกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่กำลังพัฒนาและที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศฝรั่งเศส จึงได้รับเอาไว้ในมาตรา ๔๔ ของตัวบทของกฎบัตร ฮาวานา ซึ่งต่อมาไม่อาจเริ่มมีผลใช้บังคับได้เนื่องจากขาดการให้การรับรอง โดยสัตยาบันสารอย่างพอเพียง อย่างไรก็ตามเนื้อหาของมาตรานี้ ได้ปรากฏ ขึ้นใหม่ในมาตรา ๒๔ ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้าหรือแกตต์ ค.ศ. ๑๙๔๗ ซึ่งถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศ ทางการค้าที่ทำหน้าที่แทนองค์การการค้าระหว่างประเทศซึ่งกฎบัตรฮาวานา กำหนดไว้ มาตรา ๒๔ วรรค ๘ บี ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษี ศุลกากรหรือแกตต์ นิยามเขตการค้าเสรีไว้ว่าเป็น “กลุ่มของดินแดน (อาณาเขต) ทางภาษีศุลกากรสองดินแดนหรือมากกว่าซึ่งภาษีอากรหรือข้อ **** รา™บัณ±ิตยสถาน โดย §≥–°√√¡°“√ À«‘ ∑¬“°“√‡æ◊Ë Õ°“√«‘ ®— ¬·≈–æ— ≤π“ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “º≈กร–ทบ¢Õß‚≈กา¿ิ«ัตน์ ท’Ë ม’ ตà Õสัߧม‰ท¬” เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทยด้านต่าง ๆ ในวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ สโมสร ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต****

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=