aw. JULY Rajbundit.indd

จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน 1 ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒˘๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓˘ ๒๕๑๒, ๐ ๒˘๖๖ ๑๖๐˘ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางสาวพรทิพย์ รอดพันธ์ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ่ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ขปั≠หา¿า…า‰ทย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ถาม คำว่า “สมรรถภาพ” อ่านว่าอย่างไร ตอบ คำว่า “สมรรถภาพ” อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ หรือ สะ-หมัด-ถะ-พาบ ก็ได้ ถาม คำว่า ประสบการณ์นิยม, ประสบการณนิยม, ประสพการณ์นิยม, ประสพการณนิยม คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้อง คือ ประสบการณ์นิยม ถาม คำว่า “อัตภาวนิยม” กับ “อัตภาวะนิยม” คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้อง คือ อัตภาวนิยม ถาม คำว่า ครุฑพ่าห์, ครุฑพ่า, ครุฑผ้า คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้อง คือ ครุฑพ่าห์ ถาม คำว่า “เกลี้ยกล่อม” และ “ไกล่เกลี่ย” มีความหมายแตกต่าง กันหรือไม่ อย่างไร ตอบ ทั้งสองคำเป็นคำกริยามีความหมายแตกต่างกันคือ คำว่า เกลี้ยกล่อม หมายถึง ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้ คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม. ส่วนคำว่า ไกล่เกลี่ย หมายถึง พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน หรือหมายถึง ลูบไล้ หรือหมายถึง ทำให้เรียบร้อย, ทำให้มีส่วนเสมอกัน. ก็ได้ ถาม คำทับศัพท์ของคำว่า piano, saxophone, clarinet, cornet ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ใช้ว่า เปï ยโน, แซ็กโซโøน, คลาริเน็ต, คอร์เน็ต ถาม คำว่า “ดอนเมือง” สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ตอบ คำว่า “ดอนเมือง” สะกดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Don Mueang ถาม คำว่า “สีหไสยาสน์” มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า “สีหไสยาสน์” หมายถึง ท่านอนอย่างราชสีห์ คือ นอนตะแคงขวา แขนซ้ายพาดไปตามลำตัว เท้าซ้ายซ้อนบนเท้าขวา มือขวารองรับศีรษะด้านข้าง ถาม คำว่า “บ้องตื้น” มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า “บ้องตื้น” หมายถึง มีความคิดอย่างโง่ ๆ ถาม คำว่า “ถมึงทึง” อ่านว่าอย่างไร ตอบ คำว่า “ถมึงทึง” อ่านว่า ถะ-ห⁄ มึง-ทึง ถาม คำว่า “มงกุฎ” กับ “มงกุฏ” คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้อง คือ มงกุÆ ถาม คำว่า “สุพรรณบัฎ” กับ “สุพรรณบัฏ” คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้อง คือ สุพรรณบัฏ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=