903_9196

8 ®¥À¡“¬¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ™”√–§à “Ω“° à ߇ªì π√“¬‡¥◊ Õπ „∫Õπÿ ≠“µ∑’Ë Ù¯/ÚıÚÛ ‰ª√…≥’ ¬å Àπâ “æ√–≈“𠮥À¡“¬¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡æ◊Ë Õ‡º¬·æ√à ß“π«‘ ™“°“√ ¢à “« “√°‘ ®°√√¡µà “ß Ê ¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π π“¬¢√√§å ™— ¬ ∫ÿ ≠ª“π π“ß¡≥’ √— µπå º≈‘ æ— ≤πå π“ß®‘ πµπ“ æ— π∏ÿ øí ° »“ µ√“®“√¬å πæ.¬ß¬ÿ ∑∏ «— ™√¥ÿ ≈¬å ¥√.«‘ ™‘ µ«ß»å ≥ ªÑ Õ¡‡æ™√ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√. ¡§«√ °«’ ¬– »“ µ√“®“√¬å æ‘ ‡»…‡ ∞’ ¬√æß…å «√√≥ª° ∑’Ë ª√÷ °…“ ®— ¥∑”‚¥¬ ∫√√≥“∏‘ °“√ °Õß∫√√≥“∏‘ °“√ »Ÿ π¬å ª√–™“ — ¡æ— π∏å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π π“ß “« ÿ ªí ≠≠“ ™¡®‘ π¥“ æ‘ ¡æå ∑’Ë : ∫√‘ …— ∑ ¥à “π ÿ ∑∏“°“√æ‘ ¡æå ®”°— ¥ Û˜ ´Õ¬≈“¥æ√â “« ¯˜ «— ß∑ÕßÀ≈“ß °√ÿ ߇∑æœ ÒÛÒ ‚∑√.  Ú˘ˆˆ Òˆ-ˆ ‚∑√ “√  ÚıÛ˘ ÚıÒÚ,  Ú˘ˆˆ Òˆ˘ π“ß “«Õ“√’ æ≈¥’ π“ß “«ªî ¬√— µπå Õ‘ π∑√å Õà Õπ π“ß “«°√–≈”¿— °…å ·æ√°∑Õß π“ß°π°«√√≥ ∑Õßµ–‚° π“ß “«°ÿ ≈»‘ √‘ π∑√å π“§‰æ®‘ µ√ π“ß “«®‘ π¥“√— µπå ‚æ∏‘Ï πÕ° π“ß “«æ√∑‘ æ¬å √Õ¥æ— π∏å π“¬Õ“§¡ §ß∑π π“ß “« ÿ °ÿ ≈µ√— µπå ©Ë ”®‘ µ√™◊Ë π π“ߪí ≠®¡“  ÿ ¥ «“∑ π“¬Õ¿‘ ‡¥™ ∫ÿ ≠ ß§å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π  π“¡‡ ◊ ÕªÉ “ ‡¢µ¥ÿ  ‘ µ °∑¡. ÒÛ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ‰¢ª— ≠À“¿“…“‰∑¬ ∂“¡ §”«à “ ç∑»™“µ‘ é §◊ Õ  ‘ ∫™“µ‘ À√◊ Õ ™“µ‘ ∑’Ë  ‘ ∫ ·≈–¡’ §«“¡À¡“¬Õ¬à “߉√ µÕ∫ §”«à “ ∑»™“µ‘ À¡“¬∂÷ ß °“√‡ «¬æ√–™“µ‘ ‡ªì πæ√–‚æ∏‘  — µ«å Ò ™“µ‘ ¢Õßæ√–æÿ ∑∏‡®â “æ√–Õß§å ªí ®®ÿ ∫— π ´÷Ë ßª√–°Õ∫¥â «¬ Ò. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì π æ√–‡µ¡’ ¬å Ú. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì πæ√–¡À“™π° Û. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì π ÿ «√√≥-  “¡ Ù. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì πæ√–‡®â “‡π¡‘ √“™ ı. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì πæ√–¡‚À ∂ ˆ. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì πæ√–¿Ÿ √‘ ∑— µ ˜. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì πæ√–®— π∑°ÿ ¡“√ ¯. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì πæ√À¡π“√∑– ˘. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì π«‘ ∏Ÿ √∫— ≥±‘ µ Ò. ™“µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥‡ªì π æ√–‡«  — π¥√ ∂“¡ §”«à “ 緰߉¥é §◊ ÕÕ–‰√ ·≈–¡’ §«“¡À¡“¬«à “Õ¬à “ß‰√ µÕ∫ §”«à “ ·°ß‰¥ §◊ Õ √Õ¬°“°∫“∑À√◊ Õ√Õ¬¢’ ¥‡¢’ ¬π ´÷Ë ß∫ÿ §§≈∑”‰«â ‡ªì π  ”§— ≠, „π∑“ß°ÆÀ¡“¬ ∂â “∑”≈ß„π‡Õ° “√‚¥¬¡’ 欓π≈ß≈“¬¡◊ Õ™◊Ë Õ √— ∫√Õß Ú §π À√◊ Õ∑”µà ÕÀπâ “æπ— °ß“π‡®â “Àπâ “∑’Ë ∂◊ Õ‡ ¡Õ°— ∫≈ß≈“¬¡◊ Õ™◊Ë Õ ∂“¡ §”«à “ çæ√–¡“µÿ ≈“é, çæ√–¡“µÿ ≈“π’ é, çæ√–¡“µÿ ®©“é ¡’ §«“¡À¡“¬ Õ¬à “ß‰√ µÕ∫ §”«à “ æ√–¡“µÿ ®©“ À¡“¬∂÷ ß ªÑ “ À√◊ Õ πâ “ºŸâ À≠‘ ß ∑’Ë ‡ªì π≠“µ‘ ΩÉ “¬·¡ à §”«à “ æ√–¡“µÿ ≈“ À¡“¬∂÷ ß ≈ÿ ß À√◊ Õ πâ “™“¬ ∑’Ë ‡ªì π≠“µ‘ ΩÉ “¬·¡à §”«à “ æ√–¡“µÿ ≈“π’ À¡“¬∂÷ ß ªÑ “ –„¿â , πâ “ –„¿â ∂“¡ §”«à “ ç‰Õ´’ ∑’ é „™â ·∑π§”«à “ ç‡∑§‚π‚≈¬’  “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊Ë Õ “√é ‰¥â ‚¥¬µ√ßÀ√◊ Õ‰¡à µÕ∫ §”«à “ ‰Õ´’ ∑’ „™â ·∑π§”«à “ ‡∑§‚π‚≈¬’  “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊Ë Õ “√ ‰¥â ‡π◊Ë Õß®“°‡ªì 𧔬à Õ®“°»— æ∑å ¿“…“Õ— ß°ƒ…§”«à “ information and communication À√◊ Õ§”¬à Õ¿“…“Õ— ß°ƒ…§◊ Õ ICT ∂“¡ §”∑— ∫»— æ∑å ¢Õߧ”«à “ drive, diskette „™â «à “Õ¬à “ß‰√ µÕ∫ „™â «à “ ‰¥√øá , ¥‘  ‡°µµå ∂“¡ §”«à “ Õÿ ∏√≥å , Õÿ ∑√≥å , Õÿ ∏∑√≥å , Õÿ ∑∏√≥å §”„¥‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ §”∑’Ë ∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ Õÿ ∑∏√≥å ∂“¡ §”«à “ √Õ¡ÆÕπ °— ∫ ‡√“–¡–ÆÕ𠧔„¥∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ §”∑’Ë ∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ ‡√“–¡–ÆÕπ æ®π“πÿ °√¡©∫— ∫√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π æ.». ÚıÙÚ ª√“°Ø§”«à “ ç‡√“–¡–ÆÕπé Õ¬Ÿà „π§”Õ∏‘ ∫“¬§”«à “ »’ ≈Õ¥ «à “ çπ. °“√∂◊ Õ∫«™¢Õß™“«¡ÿ  ≈‘ ¡ ‰¡à ¥◊Ë ¡‰¡à °‘ πÕ–‰√‡≈¬µ≈Õ¥‡«≈“°≈“ß «— πµ—È ß·µà æ√–Õ“∑‘ µ¬å ¢÷È π®π∂÷ ßæ√–Õ“∑‘ µ¬å µ°„π‡¥◊ Õπ‡√“–¡–ÆÕπ Õ— π‡ªì π‡¥◊ Õπ∑’Ë ˘ ·Àà ßªï „π»“ π“Õ‘  ≈“¡π— ∫·∫∫®— π∑√§µ‘ .é ∂“¡ ‡¢’ ¬πæ√–π“¡¢Õß ç‡®â “øÑ “®ÿ Ó¿√≥å é ‚¥¬¬à Õ«à “ 燮⠓øÑ “®ÿ Ó¿√≥å œé ‰¥â À√◊ Õ‰¡à µÕ∫ §«√‡¢’ ¬π«à “  ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “≈Ÿ °‡∏Õ ‡®â “øÑ “®ÿ Ó¿√≥«≈— ¬≈— °…≥å Õ— §√√“™°ÿ ¡“√’ ∂“¡ ¢Õ∑√“∫°“√‡¢’ ¬πæ√–π“¡‡µÁ ¡¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «√— ™°“≈ ªí ®®ÿ ∫— π µÕ∫ æ√–π“¡¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «µ“¡®“√÷ °„πæ√– ÿ æ√√≥∫— Ø¡’ «à “ çæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–ª√¡‘ π∑√¡À“¿Ÿ ¡‘ æ≈Õ¥ÿ ≈¬‡¥™ ¡À‘ µ≈“∏‘ ‡∫»√ √“¡“∏‘ ∫¥’ ®— °√’ πƒ∫¥‘ π∑√  ¬“¡‘ π∑√“∏‘ √“™ ∫√¡π“∂∫æ‘ µ√é - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=