aw-185.October2549.indd

8 ™”√–§à “Ω“° à ߇ªì π√“¬‡¥◊ Õπ „∫Õπÿ ≠“µ∑’Ë Ù¯/ÚıÚÛ ‰ª√…≥’ ¬å Àπâ “æ√–≈“𠮥À¡“¬¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡æ◊Ë Õ‡º¬·æ√à ß“π«‘ ™“°“√ ¢à “« “√°‘ ®°√√¡µà “ßÊ ¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π π“¬¢√√§å ™— ¬ ∫ÿ ≠ª“π π“ß¡≥’ √— µπå º≈‘ æ— ≤πå π“ß®‘ πµπ“ æ— π∏ÿ øí ° »“ µ√“®“√¬å πæ.¬ß¬ÿ ∑∏ «— ™√¥ÿ ≈¬å ¥√.«‘ ™‘ µ«ß»å ≥ ªÑ Õ¡‡æ™√ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√. ¡§«√ °«’ ¬– »“ µ√“®“√¬å æ‘ ‡»…‡ ∞’ ¬√æß…å «√√≥ª° ∑’Ë ª√÷ °…“ ®— ¥∑”‚¥¬ ∫√√≥“∏‘ °“√ °Õß∫√√≥“∏‘ °“√ »Ÿ π¬å ª√–™“ — ¡æ— π∏å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π π“ß “« ÿ ªí ≠≠“ ™¡®‘ π¥“ æ‘ ¡æå ∑’Ë : ∫√‘ …— ∑ ¥à “π ÿ ∑∏“°“√æ‘ ¡æå ®”°— ¥ Û˜ ´Õ¬≈“¥æ√â “« ¯˜ «— ß∑ÕßÀ≈“ß °√ÿ ߇∑æœ ÒÛÒ ‚∑√.  Ú˘ˆˆ Òˆ-ˆ ‚∑√ “√  ÚıÛ˘ ÚıÒÚ,  Ú˘ˆˆ Òˆ˘ π“ß “«Õ“√’ æ≈¥’ π“ß “«ªî ¬√— µπå Õ‘ π∑√å Õà Õπ π“ß “«°√–≈”¿— °…å ·æ√°∑Õß π“ß°π°«√√≥ ∑Õßµ–‚° π“ß “«°ÿ ≈»‘ √‘ π∑√å π“§‰æ®‘ µ√ π“ß “«®‘ π¥“√— µπå ‚æ∏‘Ï πÕ° π“ß “«æ√∑‘ æ¬å √Õ¥æ— π∏å π“¬Õ“§¡ §ß∑π π“ß “« ÿ °ÿ ≈µ√— µπå ©Ë ”®‘ µ√™◊Ë π π“ߪí ≠®¡“  ÿ ¥ «“∑ π“¬Õ¿‘ ‡¥™ ∫ÿ ≠ ß§å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π  π“¡‡ ◊ ÕªÉ “ ‡¢µ¥ÿ  ‘ µ °∑¡. ÒÛ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ®¥À¡“¬¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‰¢ª— ≠À“¿“…“‰∑¬ ∂“¡ §”«à “ °–∑â Õπ, °√–∑â Õπ, °–∑— ¥√— ¥, °√–∑— ¥√— ¥, °–∑— πÀ— π, °√–∑— πÀ— 𠧔„¥‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ §”∑’Ë ‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ °√–∑â Õπ, °–∑— ¥√— ¥, °–∑— πÀ— π ∂“¡ «— ¥¡°ÿ Æ°…— µ√‘ ¬“√“¡ °— ∫ «— ¥¡°ÿ Ø°…— µ√‘ ¬“√“¡ §”„¥‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ §”∑’Ë ‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ «— ¥¡°ÿ Ø°…— µ√‘ ¬“√“¡ ∂“¡ §”«à “ ¡ß°ÿ Æ °— ∫ ¡ß°ÿ Ø §”„¥‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ §”∑’Ë ‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ ¡ß°ÿ Æ ∂“¡ «≈’ «à “ °√Ÿ °— π‡¢â “‰ª À√◊ Õ µ√Ÿ °— π‡¢â “‰ª «≈’ „¥∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ «≈’ ∑’Ë ∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ °√Ÿ °— π‡¢â “‰ª ∂“¡ §”«à “ ∑√–πß, ∑√πß, ∑–πß, ∑πß §”„¥‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ §”«à “ ∑√–πß ‡ªì π§”∑’Ë „™â „𧔪√–æ— π∏å ‡ªì 𧔰√‘ ¬“ ¡’ §«“¡À¡“¬«à “ ∑–πß ·≈–§”«à “ ∑–πß ‡ªì 𧔰√‘ ¬“ À¡“¬∂÷ ß ∂◊ Õµ— «, À¬‘Ë ß„π‡°’ ¬√µ‘ ¢Õßµ— « ·µà §”«à “ ∑√πß °— ∫ ∑πß ‡ªì π§”∑’Ë ‡¢’ ¬πº‘ ¥ ∂“¡ §”«à “ ‡µä π∑å , ‡µÁ π∑å , ‡µÁ πµå , ∂—Ë «æŸ , ∂—Ë «æ≈Ÿ §”„¥‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ §”∑’Ë ‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ ‡µÁ π∑å , ∂—Ë «æŸ ∂“¡ §”«à “ ‡§√◊Ë Õß ”Փߧå , ‡§√◊Ë Õß ”Õ“ß, √∂‡®Á °, √∂‡®ä ° §”„¥‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ §”∑’Ë ‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ ‡§√◊Ë Õß ”Õ“ß, √∂‡®ä ° ∂“¡ §”«à “ ≈–‡Õ’ ¬¥‡ªì π®ÿ ≥ °— ∫ ≈–‡Õ’ ¬¥‡ªì π®ÿ ≈ §”„¥‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õß µÕ∫ §”∑’Ë ‡¢’ ¬π∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ ≈–‡Õ’ ¬¥‡ªì π®ÿ ≥ ∂“¡ √“™“»— æ∑å «à “ ∑√ß¡’ æ√–√“™ªØ‘  — π∂“√ „™â ‰¥â À√◊ Õ‰¡à µÕ∫ √“™“»— æ∑å ∑’Ë ∂Ÿ °µâ Õߧ◊ Õ ∑√ßæ√–√“™ªØ‘  — π∂“√ ·≈– ¡’ æ√–√“™ªØ‘  — π∂“√ ‰¡à „™â «à “ ∑√ß¡’ æ√–√“™ªØ‘  — π∂“√

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=