OK.aw-183-AUGUST 2549.indd

ªï ∑’Ë Òˆ ©∫— ∫∑’Ë Ò¯Û ‡¥◊ Õπ ‘ ßÀ“§¡ ÚıÙ˘ 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - µâ Õ߬ա√— ∫«à “ ª√“°Ø°“√≥å ‡ ◊È Õ‡À≈◊ Õß ‡ªì πª√“°Ø°“√≥å ∑’Ë ‰¡à ‡§¬‡°‘ ¥¢÷È π¡“°à Õπ„πª√–‡∑»‰∑¬ ·π«§«“¡§‘ ¥‡ ◊È Õ‡À≈◊ Õß∂◊ Õ‰¥â «à “‡ªì π·π«§«“¡§‘ ¥∑’Ë πà “¬°¬à Õ߇ªì πÕ¬à “ß¬‘Ë ß ∑”„Àâ Õ¬“°∑√“∫«à “ „§√°— πÀπÕ∑’Ë ‡ªì πºŸâ ®ÿ ¥ª√–°“¬§«“¡§‘ ¥π’È ¢÷È π ‡√’ ¬∫ßà “¬ ™— ¥‡®π æ °π‘ °√‰∑¬∑ÿ °§π “¡“√∂‡¢â “¡“¡’  à «π√à «¡‰¥â ‚¥¬‰¡à ¡’ °“√·∫à ß ™—È π«√√≥– ∑—È ßπ’È ∑—È ßπ—È π°Á ‡æ◊Ë Õ· ¥ß§«“¡®ß√— °¿— °¥’ µà Õæ√–∫“∑  ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— « „π¡À“¡ß§≈ ¡— ¬∑’Ë æ√–Õߧå ∑√ߧ√Õß ‘ √‘ √“™  ¡∫— µ‘ §√∫ ˆ ªï ‡¡◊Ë Õ‰¥â ‡ÀÁ πª√“°Ø°“√≥å ‡ ◊È Õ‡À≈◊ Õß·≈â « ∑”„Àâ ºŸâ ‡¢’ ¬π π÷ °∂÷ ߇§√◊Ë Õßπÿà ßÀà ¡∑’Ë °≈à “«‰¥â «à “ ‰¡à ¡’ ≈â “ ¡— ¬ ‰¡à ¡’ µ°√ÿà π ∑— π ¡— ¬ Õ¬Ÿà ‡ ¡Õ π—Ë π°Á §◊ Õ ®’ «√¢Õßæ√–¿‘ °…ÿ „πæ√–æÿ ∑∏»“ π“π—Ë π‡Õß æ√–æÿ ∑∏»“ π“Õÿ ∫— µ‘ ¢÷È π„π‚≈°ªï π’È π— ∫‰¥â Ú,ˆÚ˘ ªï (= ¯ + ÚıÙ˘) ®’ «√¢Õßæ√–¿‘ °…ÿ °Á ¬— ߇ªì π¥— ß‡¥‘ ¡ ‰¡à ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß ºŸâ ‡¢’ ¬π¢Õ¬° ¢â Õ§«“¡∑’Ë æ√–æÿ ∑∏Õߧå √— ∫ —Ë ß„Àâ æ√–Õ“ππ∑å ‰ª¥”‡π‘ π°“√ÕÕ°·∫∫ ®’ «√µ“¡∑’Ë ª√“°Ø„π¡À“«√√§ «‘ π— ¬ªî Æ° ¥— ßµà Õ‰ªπ’È æ√–ºŸâ ¡’ æ√–¿“§ª√–∑— ∫Õ¬Ÿà „πæ√–π§√√“™§ƒÀå µ“¡ æ√–æÿ ∑∏“¿‘ √¡¬å ·≈â «‡ ¥Á ®¥”‡π‘ π‰ª∑“ß∑— °¢‘ ≥“§‘ √’ ™π∫∑ æ√–Õߧå ∑Õ¥æ√–‡πµ√‡ÀÁ ππ“¢Õß™“«¡§∏ ´÷Ë ß‡¢“æŸ π¥‘ π¢÷È π‡ªì π §— ππ“ ’Ë ‡À≈’Ë ¬¡æŸ π§— π𓬓«∑—È ß¥â “π¬“«·≈–¥â “π°«â “ß æŸ π§— ππ“ §—Ë π„π√–À«à “ß Ê ¥â «¬§— ππ“ —È π Ê æŸ π§— π𓇙◊Ë Õ¡°— π¥— ß∑“ß Ù ·æ√à ß µ“¡∑’Ë ´÷Ë ß§— ππ“°— ∫§— ππ“ºà “πµ— ¥°— π‰ª §√—È π·≈â «√— ∫ —Ë ß°–∑à “π æ√–Õ“ππ∑å «à “ çÕ“ππ∑å ‡∏Õ‡ÀÁ ππ“¢Õß™“«¡§∏ ´÷Ë ß‡¢“æŸ π¥‘ π¢÷È π‡ªì π §— ππ“ ’Ë ‡À≈’Ë ¬¡ æŸ π§— π𓬓«∑—È ß¥â “π¬“«·≈–¥â “π°«â “ß æŸ π§— ππ“ §—Ë π„π√–À«à “ß Ê ¥â «¬§— ππ“ —È π Ê æŸ π§— π𓇙◊Ë Õ¡°— π¥— ß∑“ß Ù ·æ√à ß µ“¡∑’Ë ´÷Ë ß§— ππ“°— ∫§— ππ“ºà “πµ— ¥°— π‰ªÀ√◊ Õ‰¡à é ç‡ÀÁ π æ√–æÿ ∑∏‡®â “¢â “é ç‡∏Õ “¡“√∂·µà ß®’ «√¢Õß¿‘ °…ÿ ∑—È ßÀ≈“¬„Àâ ¡’ √Ÿ ªÕ¬à “ßπ—È π‰¥â À√◊ Õ‰¡à é ç “¡“√∂ æ√–æÿ ∑∏‡®â “¢â “é æ√–ºŸâ ¡’ æ√–¿“§ª√–∑— ∫Õ¬Ÿà ≥ ∑— °¢‘ ≥“§‘ √’ ™π∫∑µ“¡ æ√–æÿ ∑∏“¿‘ √¡¬å ·≈â «‡ ¥Á ®°≈— ∫¡“æ√–π§√√“™§ƒÀå Õ’ °§√—È ßπ—È π ∑à “πæ√–Õ“ππ∑å ·µà ß®’ «√ ”À√— ∫¿‘ °…ÿ À≈“¬√Ÿ ª §√—È π·≈â «‡¢â “‰ª‡ΩÑ “ æ√–ºŸâ ¡’ æ√–¿“§ ‰¥â °√“∫∑Ÿ ≈«à “ ç¢Õæ√–ºŸâ ¡’ æ√–¿“§®ß∑Õ¥æ√–‡πµ√®’ «√∑’Ë ¢â “æ√–æÿ ∑∏‡®â “ ·µà ß·≈â « æ√–æÿ ∑∏‡®â “¢â “é æ√–ºŸâ ¡’ æ√–¿“§∑√ß∑”∏√√¡’ °∂“ ‡æ√“–¡’ ‡√◊Ë Õßπ—È π‡ªì π‡Àµÿ ‡æ√“–¡’ ‡√◊Ë Õßπ—È π‡√‘Ë ¡µâ π ·≈â «√— ∫ —Ë ß°–¿‘ °…ÿ ∑—È ßÀ≈“¬«à “ ç¿‘ °…ÿ ∑—È ß À≈“¬ Õ“ππ∑å ‡ªì π§π©≈“¥ Õ“ππ∑å ‰¥â ´“∫´÷È ß∂÷ ߇π◊È Õ§«“¡·Àà ß À“°¥Ÿ ¿“æª√–°Õ∫·≈â «¬— ߉¡à ‡¢â “„®Õ’ ° ¢Õ·π–π”Õ’ ° §√—È ß«à “ „Àâ ‰ª¢Õ¥Ÿ ®’ «√¢Õßæ√–¿‘ °…ÿ √Ÿ ª„¥√Ÿ ªÀπ÷Ë ß∑’Ë ∑à “π§ÿâ π‡§¬ æ√–§ÿ ≥‡®â “∑à “π§ß‰¡à ¢— ¥¢â Õ߇ªì π·πà ·µà ¢ÕÕ¬à “ß‡¥’ ¬« §◊ Õ Õ¬à “‰ª ¢Õ¥Ÿ ®’ «√¢Õß∑à “π„π¢≥–∑’Ë ∑à “π°”≈— ß∫‘ ≥±∫“µ°Á ·≈â «°— π ‡Àµÿ º≈ §◊ ÕÕ–‰√π—È π∑à “πºŸâ Õà “π≈Õß®‘ πµπ“°“√‡Õß°Á ·≈â «°— π ºŸâ ‡¢’ ¬π‡ªì π Àà «ß®√‘ ß Ê. 𓬠”√«¬ π— °°“√‡√’ ¬π π— °«√√≥»‘ ≈ªá ˜ « °Õß∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß ∂â Õ¬§”∑’Ë ‡√“°≈à “«¬à Õ‰¥â ‚¥¬°«â “ߢ«“ß Õ“ππ∑å ∑”ºâ “°ÿ  ‘ °Á ‰¥â ∑”ºâ “™◊Ë ÕÕ— ±≤°ÿ  ‘ °Á ‰¥â ∑”ºâ “™◊Ë Õ¡≥±≈°Á ‰¥â ∑”ºâ “™◊Ë ÕÕ— ±≤¡≥±≈ °Á ‰¥â ∑”ºâ “™◊Ë Õ«‘ «— ØØ–°Á ‰¥â ∑”ºâ “™◊Ë ÕÕπÿ «‘ «— ØØ–°Á ‰¥â ∑”ºâ “™◊Ë Õ§’ ‡«¬¬°–°Á ‰¥â ∑”ºâ “™◊Ë Õ™— ߇¶¬¬°–°Á ‰¥â ·≈–∑”ºâ “™◊Ë Õæ“À— πµ–°Á ‰¥â ®’ «√®— °‡ªì πºâ “∑’Ë µ— ¥·≈â « ‡»√â “À¡Õߥ⠫¬»—  µ√“  ¡§«√·°à  ¡≥– ·≈–æ«°»— µ√Ÿ ‰¡à µâ Õß°“√é À≈— ß®“°Õà “π¢â Õ§«“¡∑’Ë ¬°¡“®“°æ√–‰µ√ªî Æ°·≈â « ºŸâ ‡¢’ ¬π¡’ ¢â Õ·π–π”«à “ »— æ∑å ∑’Ë ‡ªì π™◊Ë Õ‡©æ“–‡™à π °ÿ  ‘ Õ— ±≤°ÿ  ‘ ∑à “πºŸâ Õà “π§«√¥Ÿ ¿“æª√–°Õ∫¥— ßπ’È Ò. Õ— ±≤¡≥±≈ °√–∑߇≈Á ° §’ ‡«¬¬°– ( à «π§Õ) Û. Õ— ±≤¡≥±≈ ™— ߇¶¬¬°– ( à «π·¢â ß) ı. Õ— ±≤¡≥±≈ æ“À— πµ– ( à «π·¢π) ˜. Õ— ±≤°ÿ  ‘ (·∂∫ —È π) ˘. Õπÿ «“µ (¢Õ∫) Ú. Õ— ±≤¡≥±≈ °√–∑ß„À≠à «‘ «— ØØ– (¢— ≥±å °≈“ß) Ù. ¡≥±≈ Õπÿ «‘ «— ØØ– (¢— ≥±å ¢â “ß) ˆ. ¡≥±≈ Õπÿ «‘ «— ØØ– (¢— ≥±å ¢â “ß) ˜. °ÿ  ‘ (·∂∫¬“«) Ò. √— ߥÿ ¡ ÒÒ.≈Ÿ °¥ÿ ¡ ÒÒ ÒÒ Ò ˆ ˘ ˜ ı Ù ¯ ¯ ˜ ˜ ˘ Ú ˜ Ò ˘ Ò Ù ¯ ı ˜ ¯ ˆ ˘ Û Û ª√“°Ø°“√≥å ‡ ◊È Õ‡À≈◊ Õß

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=