JUNE'50 Rajbundit.indd

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางสาวพรทิพย์ รอดพันธ์ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ่ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ขªั≠หา¿า…า‰∑ย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ถาม คำว่า serum เขียนเป็นคำทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ คำว่า serum หนังสือศัพท์แพทยศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กำหนดศัพท์บัญญัติไว้ ๒ คำ คือ ๑. ซีรัม, น้ำเหลืองของเลือด [มีความหมายเหมือนกับ blood serum] ๒. เซรุ่ม ซึ่ง ซีรัม กับ เซรุ่ม มีความหมายต่างกัน หากจะพิจารณา เลือกใช้คำ จึงควรต้องพิจารณาบริบทหรือข้อความ แวดล้อมประกอบด้วยว่า คำ serum ในบริบทนั้น ๆ หมาย ถึง ซีรัม หรือ เซรุ่ม ถาม คำ “ลิวคิเมีย” เป็นการเขียนที่ถูกต้องหรือไม่ ตอบ คำว่า leucemia; lucaemia เขียนเป็นคำทับศัพท์ได้ว่า ลูคิเมีย ถาม คำว่า triglyceride เขียนเป็นคำทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ เขียนว่า ไทรกลีเซอไรด์ [ทรัย-] ถาม คำว่า down syndrome เขียนเป็นคำทับศัพท์ว่า อย่างไร ตอบ เขียนว่า ดาวน์ซินโดรม ถาม คำว่า steroid เขียนเป็นคำทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ เขียนตามการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ว่า สเตอรอยด์ และเขียนตามการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ว่า สเตียรอยด์ ถาม คำว่า uric acid เขียนเป็นคำทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ เขียนว่า ยูริกแอซิด ถาม คำว่า cholesterol เขียนเป็นคำทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ เขียนว่า คอเลสเตอรอล ถาม คำว่า corruption เขียนเป็นคำทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ เขียนว่า คอร์รัปชัน ถาม คำว่า snowball เขียนเป็นคำทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ เขียนว่า สโนว์บอล

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=