News Rajbandit (ÁÔ.Â.48)

ªï ∑’Ë Òı ©∫— ∫∑’Ë Òˆ˘ ‡¥◊ Õπ¡‘ ∂ÿ π“¬π ÚıÙ¯ 1 ∂ππÀπâ “æ√–≈“π °√ÿ ߇∑æ¡À“π§√ ‚∑√.  ÚÚÚÚ ÒÚÒÛ ‚∑√ “√  ÚÚÚˆ ÚÒÙ,  ÚÚÚÒ ı¯Ùˆ,  ÚÚÚÚ ÚÚ˘,  ÚÚÚÒ ˆ˜Úˆ ªï ∑’Ë Òı ©∫— ∫∑’Ë Òˆ˘ ¡‘ ∂ÿ π“¬π ÚıÙ¯ ISSN 0857-7064 ‡Õ° “√‡º¬·æ√à ®¥À¡“¬¢à “« √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¢Õ· ¥ß§«“¡‡ ’ ¬„®·≈–Õ“≈— ¬∑’Ë π“¬ªí ≠≠“ π‘ µ¬ ÿ «√√≥ ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“¥ÿ √‘ ¬“ߧ°√√¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ ∂÷ ß·°à °√√¡ ‡¡◊Ë Õ«— π»ÿ °√å ∑’Ë Û ¡‘ ∂ÿ π“¬π æ.». ÚıÙ¯ ·≈– π.Õ. «‘ ‚√®πå πÿ µæ— π∏ÿå Õ¥’ µ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√®— ¥∑”Õπÿ °√¡«‘ ∏“π — µ«å ·≈–§≥–°√√¡°“√ ∫— ≠≠— µ‘ »— æ∑å — µ««‘ ∑¬“ ¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∂÷ ß·°à °√√¡‡¡◊Ë Õ«— πÕ— ߧ“√∑’Ë ˜ ¡‘ ∂ÿ π“¬π æ.». ÚıÙ¯ ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß ● «— πæÿ ∏∑’Ë Ò¯ 情¿“§¡ ÚıÙ¯ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.«√«ÿ ≤‘ À‘ √— ≠√— °…å ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑ — ߧ¡»“ µ√å “¢“«‘ ™“ ‡»√…∞»“ µ√å ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß ç¢â Õ‡ πÕ·π«∑“ß°“√∫√‘ À“√ ®— ¥°“√‡»√…∞°‘ ®πÕ°√–∫∫é §”«à “ ‡»√…∞°‘ ®πÕ°√–∫∫ ¡’ ºŸâ „Àâ §«“¡À¡“¬‰«â ¡“°¡“¬ ´÷Ë ß ”π— °ß“π§≥–°√√¡°“√æ— ≤π“ ‡»√…∞°‘ ®·≈– — ߧ¡·Àà ß™“µ‘ ‰¥â √ÿ ª‰«â „Àâ Õ¥§≈â Õß°— ∫ — ߧ¡ ‰∑¬«à “À¡“¬∂÷ ß °“√ª√–°Õ∫Õ“™’ æ·≈–∏ÿ √°‘ ®„π¿“§°“√º≈‘ µ ‘ π§â “·≈–∫√‘ °“√∑’Ë √â “ßß“π √â “ß√“¬‰¥â ´÷Ë ß‰¡à ‰¥â Õ¬Ÿà ¿“¬„µâ °“√∫√‘ À“√®— ¥°“√¢Õß¿“§√— ∞ ‚¥¬¡’ ∑—È ß°‘ ®°√√¡∑’Ë ∂Ÿ °°ÆÀ¡“¬ ·≈–À≈’ °‡≈’Ë ¬ß°ÆÀ¡“¬ ‡™à π ºŸâ ∑’Ë ª√–°Õ∫Õ“™’ 梗 ∫√∂·∑Á °´’Ë √∂µŸâ ‚¥¬ “√ ·≈–¡’ °‘ ®°√√¡∑’Ë º‘ ¥°ÆÀ¡“¬´÷Ë ß √⠓ߪí ≠À“¥â “π §ÿ ≥∏√√¡ Õ“™≠“°√√¡ ·≈– ÿ ¢¿“æ·°à ª√–™“™π ‡™à π ºŸâ §â “ ¬“‡ 浑 ¥ ºŸâ §â “À«¬‡∂◊Ë Õπ ¥— ßπ—È π ®÷ ߧ«√¡’ °“√∫√‘ À“√®— ¥°“√ ‡»√…∞°‘ ®πÕ°√–∫∫Õ¬à “ß‡À¡“– ¡‡æ◊Ë Õ°à Õ„Àâ ‡°‘ ¥º≈¥’ µà Õ√–∫∫ ‡»√…∞°‘ ®·≈– — ߧ¡¢Õߪ√–‡∑» ·≈–æ— ≤π“„Àâ ‡ªì π∞“π π— ∫ πÿ π‡»√…∞°‘ ®∑’Ë ”§— ≠¢Õߪ√–‡∑» √⠓ߧ«“¡‡ªì π∏√√¡ °√–®“¬‚Õ°“ „π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ® Õ“™’ æ ‚Õ°“ „π°“√‡¢â “ ∂÷ ß∫√‘ °“√·≈–°“√§ÿâ ¡§√Õß∑“ß — ߧ¡·≈– “∏“√≥ ÿ ¢¢—È πæ◊È π ∞“π¢Õß¿“§√— ∞ ´÷Ë ß®–¡’ º≈„Àâ §ÿ ≥¿“æ™’ «‘ µ¢ÕߺŸâ ∑’Ë Õ¬Ÿà „π¿“§ ‡»√…∞°‘ ®πÕ°√–∫∫‰¥â √— ∫°“√¬°√–¥— ∫ Ÿ ߢ÷È π∑— ¥‡∑’ ¬¡°— ∫ºŸâ ∑’Ë Õ¬Ÿà „π¿“§‡»√…∞°‘ ®„π√–∫∫ Õ¬à “ß‰√°Á µ“¡ ¢â Õ‡ πÕ∑’Ë ®–∑”„Àâ °‘ ®°√√¡‡»√…∞°‘ ®πÕ°√–∫∫∑’Ë º‘ ¥°ÆÀ¡“¬À√◊ Õ¡’ º≈°√–∑∫µà Õ »’ ≈∏√√¡·≈–§«“¡ ß∫‡√’ ¬∫√â Õ¬¢Õß — ߧ¡°≈“¬‡ªì π°‘ ®°√√¡ ∑’Ë ∂Ÿ °°ÆÀ¡“¬·≈–‡ªî ¥‡º¬‡ªì π∑’Ë ¬Õ¡√— ∫°— π‰¥â „π — ß§¡ ‡™à π °“√‡ªî ¥∫à Õπ°“ ‘ ‚π·≈–°“√‡ªî ¥ ∂“π∫√‘ °“√∑“߇æ»Õ¬à “ß∂Ÿ ° °ÆÀ¡“¬ Õ“®‰¥â √— ∫°“√µà յ⠓πÕ¬à “ß√ÿ π·√ß®“°™ÿ ¡™π·≈– — ߧ¡ √«¡∑—È ßÕ“®‡ªì π∫à Õ‡°‘ ¥¢Õß§à “π‘ ¬¡ — ߧ¡∑’Ë º‘ ¥ Ê „π √–¬–¬“« ·≈–‡ªì π∫à Õ‡°‘ ¥¢Õߪí ≠À“Õ“™≠“°√√¡·≈–ªí ≠À“ — ߧ¡Õ◊Ë π Ê µ“¡¡“‰¥â ¥— ßπ—È πºŸâ °”Àπ¥π‚¬∫“¬¢Õß√— ∞„π‡√◊Ë Õß ¥— ß°≈à “«®–µâ Õßæ‘ ®“√≥“¢â Õ‡ πÕ¥— ß°≈à “«¥â «¬§«“¡√Õ∫§Õ∫ ·≈–√–¡— ¥√–«— ßÕ¬à “ß¡“° ¡‘ §«√§”π÷ ß∂÷ ߇©æ“–º≈‰¥â ∑“ß ‡»√…∞°‘ ®·µà ‡æ’ ¬ßÕ¬à “ß‡¥’ ¬«‡∑à “π—È π ● «— πæÿ ∏∑’Ë Ò ¡‘ ∂ÿ π“¬π ÚıÙ¯ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√. ¡§«√ °«’ ¬– ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑«‘ ™“ — ߧ¡»“ µ√å “¢“«‘ ™“ π‘ ‡∑»»“ µ√å ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß ç∑ƒ…Æ’ §«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«é ∑ƒ…Æ’ √–∫∫µà “ß Ê ∑ƒ…Æ’ “√‡«≈“ (Infotime Theory) ∑ƒ…Æ’ ‡Õ°¿æ- ∑«‘ ¿æ-‰µ√¿æ (Universe-Duoverse-Trioverse) °à Õ‡°‘ ¥‡ªì π — ®æ®πå (postulate) «à “ (Ò) √√æ ‘Ë ßÀ√◊ Õ √√æ “√ ®”·π° ‰¥â ‡ªì π Ù ª√–‡¿∑ §◊ Õ “√∑“ß°“¬¿“æ (physical informa- tion) “√∑“ß™’ «¿“æ (biological information) “√∑“ß ®‘ µ«‘ ∑¬“ (psychological information) ·≈– “√∑“ß — ߧ¡ (sociological information) (Ú) ∑ÿ ° “√¡’ ‡«≈“‡ªì π à «π ª√–°Õ∫∑’Ë ·¬°‰¡à ‰¥â ®÷ ߇√’ ¬°«à “ “√‡«≈“ (infotime) (Û) °“√ ◊Ë Õ “√ (communication) §◊ Õ §«“¡‡™◊Ë Õ¡‚¬ß√–À«à “ß°— π (interconnectedness) „π·µà ≈– “√‡«≈“ ·≈–√–À«à “ß “√ ‡«≈“∑ÿ °ª√–‡¿∑ ®“° — ®æ®πå ¥— ß°≈à “« ∑ƒ…Æ’ §«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬« (Oneness Theory) ®÷ ߇ πÕ«à “ §«“¡®√‘ ß·≈â «°“√ ◊Ë Õ “√°Á §◊ Õ °√–∫«π°“√ √â “ß √√§å §«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«¢Õß “√‡«≈“ À√◊ Õ Õ’ °π— ¬Àπ÷Ë ß°Á §◊ Õ°“√°à Õ‡°‘ ¥·≈–¥”√߉«â ´÷Ë ß§«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬« ¢Õß∑ÿ ° ‘Ë ß (everything) ·≈–∑ÿ °Õ¬à “ß (every nonthing) Õ“∑‘ §«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«¢Õ߇հ¿æ §«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«¢Õßæ‘ ¿æ §«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«¢Õß¿“…“¡πÿ …¬å §«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«¢Õß »‘ ≈ª– §«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«¢Õß»“ π“ §ÿ ≥§à “¢Õß∑ƒ…Æ’ §«“¡ ‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«„π‡™‘ ߪؑ ∫— µ‘ §◊ Õ°“√ √â “ß®‘ µ ”π÷ °„π°“√∑”ß“π √à «¡°— π §ÿ ≥§à “¢Õß°“√‡√’ ¬π√Ÿâ ·≈–§ÿ ≥§à “¢Õߧ«“¡√— ° §«√„™â ‡ªì πÀ≈— °„π°“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√»÷ °…“ °“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√∫√‘ À“√Õß§å °√ °“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√ ◊Ë Õ “√¡«≈™π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ß¬‘Ë ß„π°“√ √â “ß §«“¡‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«¢Õß‚≈° °“√ ◊Ë Õ “√‚≈° °“√»÷ °…“‚≈° √–∫∫‡»√…∞°‘ ®‚≈° °ÆÀ¡“¬‚≈° ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‚≈° ∑—È ßπ’È √ÿ ª°“√∫√√¬“¬‡ πÕº≈ß“π§â π§«â “·≈–«‘ ®— ¬¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ·≈–¿“§’ ¡“™‘ °µà Õ∑’Ë ª√–™ÿ ¡ ”π— ° √“™ ∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ®— ¥ª√–™ÿ ¡ ¿“√“™∫— ≥±‘ µ §√—È ß∑’Ë Ú/ÚıÙ¯ ‡¡◊Ë Õ «— πæÿ ∏∑’Ë ¯ ¡‘ ∂ÿ π“¬π ÚıÙ¯ ‡«≈“ ÒÛ.Û-Òı.Û π. ≥ Àâ Õß ª√–™ÿ ¡√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‚¥¬¡’ »“ µ√“®“√¬å ¥√.™— ¬Õπ— πµå ¡ÿ ∑«≥‘ ™ 𓬰 √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ·≈–𓬰 ¿“√“™∫— ≥±‘ µ ‡ªì πª√–∏“π„π°“√ª√–™ÿ ¡ ● π“ß®‘ πµπ“ æ— π∏ÿ øí ° ‰¥â √— ∫æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â “œ ·µà ßµ—È ß‡ªì π ‡≈¢“∏‘ °“√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π µ—È ß·µà «— π∑’Ë Ú ¡‘ ∂ÿ π“¬π ÚıÙ¯ ● News Rajbandit (¡‘.¬.48) 28/04/2006, 11:00 AM 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=