News Rajbandit (March)

ªï ∑’Ë Òı ©∫— ∫∑’Ë Òˆˆ ‡¥◊ Õπ¡’ π“§¡ ÚıÙ¯ 7 ¥â «¬ - - - - - - - - - - - - - - - - - - °“√‡√’ ¬°™◊Ë Õ®”π«ππ— ∫∑’Ë ‡°‘ πÀ≈— °≈â “π ¡’ ºŸâ Õ∫∂“¡¡“¬— ß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‡°’Ë ¬«°— ∫»— æ∑å ∫— ≠≠— µ‘ ∑’Ë · ¥ß®”π«ππ— ∫∑’Ë ‡°‘ πÀ≈— °≈â “π ‰¥â ·°à billion trillion quadrillion quintillion sextillion septillion octillion nonillion ·≈– decillion «à “¡’ »— æ∑å ∫— ≠≠— µ‘ ∑’Ë „™â ·∑π»— æ∑å ¥— ß°≈à “«Õ¬à “߉√ §≥–°√√¡°“√®— ¥∑”æ®π“πÿ °√¡»— æ∑å §≥‘ µ»“ µ√å æ‘ ®“√≥“ ·≈â «¡’ §«“¡‡ÀÁ π«à “ °“√π— ∫®”π«π∑’Ë ‡°‘ πÀ≈— °≈â “π ®–¡’ °“√‡√’ ¬°‰¥â À≈“¬ √–∫∫ ‡™à π „π √–∫∫Õ‡¡√‘ °— 𠧔«à “ billion À¡“¬∂÷ ß çæ— π≈â “πé ¡’ §à “ ‡∑à “°— ∫ Ò ˘ ·≈–®–‡æ‘Ë ¡®”π«π¢÷È π∑’ ≈– Û ‡ªì π Ò ÒÚ (trillion), Ò Òı (quadrillion), Ò Ò¯ (quintillion), Ò ÚÒ (sextillion), Ò ÚÙ (septillion), Ò Ú˜ (octillion), Ò Û (nonillion) ·≈– Ò ÛÛ (decillion) à «π„π √–∫∫Õ— ß°ƒ… §”«à “ billion À¡“¬∂÷ ß ç≈â “π≈â “πé ¡’ §à “‡∑à “°— ∫ Ò ÒÚ ·≈–®–‡æ‘Ë ¡®”π«π¢÷È π∑’ ≈– ˆ ‡ªì π Ò Ò¯ (trillion), Ò ÚÙ (quadrillion), Ò Û (quintillion), Ò Ûˆ (sextillion), Ò ÙÚ (septillion), Ò Ù¯ (octillion), Ò ıÙ (nonillion) ·≈– Ò ˆ (decillion) ¥— ßπ—È π °“√ ‡√’ ¬°™◊Ë Õ®÷ ß·µ°µà “ß°— π‰ª¥— ßπ’È πÕ°®“°π’È æ®π“πÿ °√¡ ©∫— ∫√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π æ.». ÚıÙÚ °Á ‰¥â ‡°Á ∫§”∑’Ë „™â ‡√’ ¬°·∑π®”π«ππ— ∫∑’Ë ‡°‘ πÀ≈— °≈â “π‰«â ¥â «¬ ‡™à π ‚°Ø‘ π. ™◊Ë Õ¡“µ√“π— ∫ ‡∑à “°— ∫ Ò ≈â “π. ª‚°Ø‘ π. ™◊Ë Õ — ߢ¬“®”π«π Ÿ ß = Ò,,,, (‡∑à “°— ∫ ‘ ∫≈â “π‚°Ø‘ ). πÀÿ µ π. ™◊Ë Õ — ߢ¬“ = Ò,, Ù À√◊ Õ‡≈¢ Ò ¡’ ‡≈¢  µ“¡ À≈— ß Ú¯ µ— «. π‘ πÀÿ µ π. ™◊Ë Õ — ߢ¬“ §◊ Õ Ò ¡’  µ“¡À≈— ß Ûı µ— «. Õ— °‚¢¿‘ ≥’ , Õ— °‚¢‡¿≥’ π. ®”π«ππ— ∫Õ¬à “ß Ÿ ß §◊ Õ Ò ¡’ »Ÿ π¬å µ“¡ ÙÚ µ— «. æ‘ π∑ÿ π. ™◊Ë Õ — ߢ¬“®”π«π Ÿ ß ‡∑à “°— ∫‚°Ø‘ °”≈— ß ˜ À√◊ Õ‡≈¢Àπ÷Ë ß ¡’ »Ÿ π¬å µ“¡À≈— ß Ù˘ µ— «. Õ— ææÿ ∑ π. ™◊Ë Õ — ߢ¬“®”π«πÀπ÷Ë ß §◊ Õ √â Õ¬· πæ‘ π∑ÿ ‡ªì π Ò Õ— ææÿ ∑ À√◊ Õ‚°Ø‘ ¬°°”≈— ß ¯ À√◊ Õ‡≈¢ Ò ¡’ »Ÿ π¬å µ“¡À≈— ß ıˆ µ— «. π‘ √— ææÿ ∑ π. ™◊Ë Õ — ߢ¬“®”π«π Ÿ ß ‡∑à “°— ∫ Ò ¡’  µ“¡À≈— ß ˆÛ µ— « ∫â “ß«à “ Ò ≈â “π. °ÿ ¡ÿ ∑ π. ‡≈¢π— ∫®”π«π Ÿ ß ‡∑à “°— ∫ Ò,, ¬°°”≈— ß Òı À√◊ Õ Ò ¡’  µ“¡À≈— ß Òı µ— «. ∫ÿ ≥±√‘ ° π. ™◊Ë Õ — ߢ¬“ §◊ Õ Ò ¡’  µ“¡À≈— ß ÒÒÚ µ— «. Õ ß‰¢¬ π. ™◊Ë Õ¡“µ√“π— ∫®”π«π„À≠à ∑’Ë ÿ ¥ §◊ Õ ‚°Ø‘ ¬°°”≈— ß Ú. π“ß “«Õ“√’ æ≈¥’ π— °«√√≥»‘ ≈ªá ˆ « °Õß«‘ ∑¬“»“ µ√å ®”π«ππ— ∫ √–∫∫Õ‡¡√‘ °— π √–∫∫Õ— ß°ƒ… billion æ— π≈â “π ≈â “π≈â “π (≈â “π°”≈— ß Õß) trillion ≈â “π≈â “π ≈â “π≈â “π≈â “π (≈â “π°”≈— ß “¡) quadrillion æ— π≈â “π≈â “π ≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π (≈â “π°”≈— ß ’Ë ) quintillion ≈â “π≈â “π≈â “π ≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π (≈â “π°”≈— ßÀâ “) sextillion æ— π≈â “π≈â “π≈â “π ≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π (≈â “π°”≈— ßÀ°) septillion ≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π ≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π (≈â “π°”≈— ߇®Á ¥) octillion æ— π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π ≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π (≈â “π°”≈— ß·ª¥) nonillion ≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π ≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π (≈â “π°”≈— ߇°â “) decillion æ— π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π ≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π≈â “π (≈â “π°”≈— ß ‘ ∫) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ‡æ√“–©–π—È π µà Õ‰ªπ’È ∑à “πºŸâ Õà “π∑à “π„¥‰¥â øí ßæ√–‡∑»πå ·≈â « æ√–∑à “π«à “µ“¡·∫∫©∫— ∫∑’Ë ºŸâ ‡¢’ ¬π¬°¡“ §ßÀ“¬ ß — ¬‰¥â Õ’ °§”Àπ÷Ë ß∑’Ë ¡’ „™â °— π„π«ß°“√æ√–æÿ ∑∏»“ π“ §◊ Õ ç‡º¬·ºà é ´÷Ë ß¡’ „™â Õ¬Ÿà ¡“°„π‡Õ° “√¢ÕßÀπà «¬ß“π∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫æ√–æÿ ∑∏»“ 𓇙à π ”π— °ß“πæ√–æÿ ∑∏»“ π“·Àà ß™“µ‘ ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬¡À“®ÿ Ó≈ß°√≥√“™- «‘ ∑¬“≈— ¬ ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬¡À“¡°ÿ Ø√“™«‘ ∑¬“≈— ¬ ∑à “πºŸâ Õà “π‡§¬ ß — ¬∫â “ß ‰À¡«à “∑”‰¡Àπà «¬ß“πÀ√◊ Õ ∂“∫— π‡À≈à “π—È π®÷ ߉¡à „™â §”«à “ 燺¬·æ√à é §”«à “ 燺¬·ºà é °— ∫ 燺¬·æ√à é ·µ°µà “ß°— πÕ¬à “ß‰√ æ®π“πÿ °√¡ ©∫— ∫√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π æ.». ÚıÙÚ ‰¥â „Àâ §” Õ∏‘ ∫“¬‰«â «à “ ‡º¬·ºà °. ∑”„Àâ ¢¬“¬ÕÕ°‰ª, ¢¬“¬ÕÕ°‰ª, ‡™à π ‡º¬·ºà æ√–»“ π“. ‡º¬·æ√à °. ‚¶…≥“„Àâ ·æ√à À≈“¬ ‡™à π ‡º¬·æ√à §«“¡√Ÿâ . µ“¡∑√√»π–¢ÕߺŸâ ‡¢’ ¬π ‡«≈“Õ∏‘ ∫“¬§«“¡‡√◊Ë Õßπ’È ºŸâ ‡¢’ ¬π ®–Õ∏‘ ∫“¬«à “ ‡º¬·ºà ‡ªì π°“√∑”„Àâ ¢¬“¬ÕÕ°‰ª ‚¥¬‰¡à ∑‘È ßÀ≈— °‡¥‘ ¡ ¢Õß ‡¥‘ ¡‡ªì πÕ¬à “ß‰√°Á ¢¬“¬ÕÕ°‰ªµ“¡π—È π ‡™à π ·ºà ‡ ◊Ë Õ ·ºà “¥ ∑à “πºŸâ Õà “π ∑’Ë ‡§¬·ºà ‡ ◊Ë Õ ≈Õßπ÷ °¿“楟 ‡¡◊Ë Õ·ºà ‡ ◊Ë ÕÕÕ°‰ª ‡ ◊Ë Õº◊ ππ—È π°Á ¢¬“¬°«â “ß ÕÕ°‰ª ‡º¬·æ√à °Á ‡ªì π°“√∑”„Àâ ¢¬“¬ÕÕ°‰ª‡À¡◊ Õπ°— π ·µà µâ Õß∑‘È ß ¢Õ߇¥‘ ¡‰ª µ— ¥¢“¥®“°¢Õ߇¥‘ ¡‰ª ‡™à π °“√·æ√à ‡™◊È Õ‚√§®“° ∂“π∑’Ë Àπ÷Ë ß‰ªÕ’ ° ∂“π∑’Ë Àπ÷Ë ß ‡™◊È Õ‚√§‡¥’ ¬«°— π ·µà ∑’Ë ·æ√à ‰ªÕ’ °∑’Ë Àπ÷Ë ß‰¡à „™à µ— « ‡¥’ ¬«°— π ¥— ßπ—È π „π«ß°“√æ√–æÿ ∑∏»“ π“®÷ ß„™â §”«à “ 燺¬·ºà é §◊ Õ æ√–æÿ ∑∏‡®â “∑√ß Õπ¡“Õ¬à “ß‰√ ºŸâ ∑’Ë π”‰ª∂à “¬∑Õ¥°Á 𔧔 Õπµ“¡∑’Ë æ√–æÿ ∑∏‡®â “∑√ß Õππ—È π‰ª∂à “¬∑Õ¥„Àâ ¢¬“¬ÕÕ°‰ª ‚¥¬‰¡à ∑‘È ßÀ≈— °∑’Ë æ√–æÿ ∑∏Õߧå ∑√ß Õπ‰«â °≈à “«„Àâ ‡¢â “„®ßà “¬ Ê §◊ Õ ‰¡à ‡Õ“Õ— µ‚π¡µ‘ À√◊ Õ §«“¡‡ÀÁ π¢Õßµπ Õ¥·∑√°‡¢â “‰ª«à “‡ªì 𧔠Õπ¢Õßæ√–æÿ ∑∏‡®â “. 𓬠”√«¬ π— °°“√‡√’ ¬π π— °«√√≥»‘ ≈ªá ˜ « °Õß∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=