News Rajbandit (March)

ªï ∑’Ë Òı ©∫— ∫∑’Ë Òˆˆ ‡¥◊ Õπ¡’ π“§¡ ÚıÙ¯ 3 Àπ— ß ◊ Õ Thai-English Dictionary ¢Õß G. B. McFarland π‘ ¬“¡ çæ√À¡≈‘ ¢‘ µé «à “ Brahmaûs lines, i.e. the lines of a manûs destiny, supposed to be written by Brahma on the forehead of a child on the sixth day after his birth. §”Õ∏‘ ∫“¬¢Õß·¡°ø“√å ·≈π¥å π’È ≈Õ°¡“®“°æ®π“πÿ °√¡ — π °ƒµ- Õ— ß°ƒ… ¢Õß Monier-Williams ‚¥¬µ√ß µ“¡§«“¡‡™◊Ë Õ¢Õß™“«Œ‘ π¥Ÿ æ√À¡≈‘ ¢‘ µ§◊ Õ§«“¡‡™◊Ë Õ«à “∑ÿ ° Õ¬à “ß„π™’ «‘ µ¢Õߧππ—È πæ√–æ√À¡‰¥â ≈‘ ¢‘ µ‰«â ∫πÀπâ “º“°¢Õߧπ∑ÿ ° ºŸâ π„®∫∑§«“¡¥— ß°≈à “«¢ÕÕπÿ ≠“µ§â π§«â “‰¥â ∑’Ë Àâ Õß ¡ÿ ¥√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“𠵓¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ¢â Õ¡Ÿ ≈¢à “« “√¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - monia lyase (PAL), cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD), ·≈– peroxidase (POD) ¡’ °‘ ®°√√¡‡æ‘Ë ¡¢÷È πÕ¬à “ß √«¥‡√Á «„π‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õ‡ª≈◊ Õ°º≈¡— ߧÿ ¥∑’Ë ‰¥â √— ∫§«“¡‡ ’ ¬À“¬À≈— ß °“√µ°°√–∑∫ °“√ — ߇§√“–Àå “√≈‘ °π‘ π„π∫√‘ ‡«≥‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õ∑’Ë ‡ ’ ¬À“¬¢Õ߇ª≈◊ Õ°º≈¡— ߧÿ ¥‡ªì π«‘ ∏’ °“√ªÑ Õß°— πµ— «‡ÕߢÕßæ◊ ™ ®“°»— µ√Ÿ ¿“¬πÕ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ ● «— πæƒÀ— ∫¥’ ∑’Ë Ò˜ °ÿ ¡¿“æ— π∏å ÚıÙ¯ 𓬪í ≠≠“ π‘ µ¬ ÿ «√√≥ ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“π“Ø°√√¡ ∫√√¬“¬ ‡√◊Ë Õß ç¿Ÿ ¡‘ ªí ≠≠“‰∑¬„ππ“Ø°√√¡é π“Ø°√√¡‰∑¬πÕ°®“°®– ‡ªì π»‘ ≈ª–∑’Ë ™à «¬ √⠓ߧ«“¡∫— π‡∑‘ ß·≈â «¬— ß·Ω߉ª¥â «¬¿Ÿ ¡‘ ªí ≠≠“¢Õߧπ‰∑¬¡“°¡“¬ Õ“∑‘ °“√‡≈◊ Õ°·≈–°“√ √â “ß √√§å Õÿ ª°√≥å °“√‡≈à ππ“Ø°√√¡ ‡™à π °“√‡≈à πÀπ— ß„À≠à ®–‡≈◊ Õ°„™â Àπ— ß«— «∑”‡ªì πµ— «Àπ— ß °“√ √â “ß √√§å √Ÿ ª·∫∫°“√· ¥ß ‡™à π °“√ª√–¬ÿ °µå °“√‡≈à πÀπ— ß„À≠à °“√‡≈à π™— °π“§¥÷ °¥”∫√√æå ·≈–°“√‡≈à π°√–∫’Ë °√–∫Õß ‰ª Ÿà °“√‡≈à π‚¢π °“√ª√–¬ÿ °µå π“Ø- °√√¡¡“„™â ª√–‚¬™πå „π™’ «‘ µª√–®”«— π °“√ √â “ß°≈Õÿ ∫“¬ ”À√— ∫ °“√ª°§√Õߧπ À√◊ Õ°“√‡≈◊ Õ°„™â ‡æ≈ߪ√–°Õ∫π“Ø°√√¡ ´÷Ë ß πÕ°®“°®–‡ªì π°“√ √⠓ߧ«“¡∫— π‡∑‘ ß·≈â «¬— ß„™â ‡≈à “‡√◊Ë Õß §«“¡ §‘ ¥ §«“¡√Ÿâ ÷ ° ¢Õßµ— «≈–§√¥â «¬ ·≈– ºŸâ ™à «¬»“ µ√“®“√¬å ¥√.®‘ √æ— ≤πå ª√–æ— π∏å «‘ ∑¬“ ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑«√√≥»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“µ— 𵑠¿“…“ ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß ç…— ±∑— πµ–-©— π∑— πµ–é ‡¡◊Ë Õ æ‘ ®“√≥“∑“ß¥â “π¿“…“·≈–®“°À≈— °∞“π∑“ß«√√≥§¥’ — π °ƒµ ª√–°Õ∫°— ∫À≈— °∞“π∑“ß‚∫√“≥§¥’ §”«à “ ©— π∑— πµ– ‡¥‘ ¡§ß ‡ªì π≈— °…≥–¢Õߙ⠓ßæ‘ ‡»…™π‘ ¥Àπ÷Ë ß∑’Ë ¡’ ˆ ß“ ‰¡à „™à ™◊Ë Õ¢Õß™â “ß ©∑⁄ ∑π⁄ µ °— ∫ ©æ⁄ æ‘ “≥ „π¿“…“∫“≈’ ·≈– …±⁄ ∑π⁄ µ °— ∫ …±⁄ - «‘ …“≥ „π¿“…“ — π °ƒµ ‡¥‘ ¡‡ªì 𧔧ÿ ≥»— æ∑å ¡’ §«“¡À¡“¬ ‡À¡◊ Õπ°— π §◊ Õ ¡’ ˆ ß“ ¢¬“¬§”«à “ §™ ´÷Ë ß·ª≈«à “ ™â “ß °“√∑’Ë Õ√√∂°∂“®“√¬å ·ª≈§”«à “ ©æ⁄ æ‘ “≥ «à “ ¡’ ß“∑’Ë ¡’ ˆ ’ Õ“®· ¥ß«à “ Õ√√∂°∂“®“√¬å ‰¡à ¬Õ¡√— ∫§«“¡§‘ ¥∑’Ë ¡’ ¡“·µà ¥—È ß‡¥‘ ¡∑’Ë ‡™◊Ë Õ°— π«à “ ¡’ ™â “ßæ‘ ‡»…µ— «Àπ÷Ë ß∑’Ë ¡’ ˆ ß“ ´÷Ë ßÀ≈— °∞“π∑“ߥ⠓π‚∫√“≥§¥’ ¬◊ 𬗠𧫓¡§‘ ¥π—È π √ÿ ª‰¥â «à “§«“¡§‘ ¥‡°’Ë ¬«°— ∫™â “ß©— ∑∑— πµå ¡’ Õ¬Ÿà Ú °√–· °√–· Àπ÷Ë ß‡™◊Ë Õ«à “™â “߇º◊ Õ°¡’ ˆ ß“ ®÷ ߉¥â ≈— °√Ÿ ª™â “ß ¡’ ˆ ß“ à «πÕ’ °°√–· Õ“®¡Õß®“°§«“¡‡ªì π®√‘ ß∑“ß∏√√¡™“µ‘ ®÷ ߇™◊Ë Õ«à “‡ªì π‰ª‰¡à ‰¥â ∑’Ë ™â “ß®–¡’ ˆ ß“ ®÷ ß欓¬“¡Õ∏‘ ∫“¬§” ©æ⁄ æ‘ “≥ «à “ ™â “ß¡’ ß“ ˆ ’ ● «— πÕ— ߧ“√∑’Ë Ò ¡’ π“§¡ ÚıÙ¯ »“ µ√“®“√¬å »√’ ÿ √“ߧå æŸ ≈ ∑√— æ¬å √“™∫— ≥±‘ µ ª√–‡¿∑«√√≥»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“«√√≥§¥’ ‡ª√’ ¬∫ ‡∑’ ¬∫ ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß ç¡À“°“æ¬å √“¡“¬≥–«√√≥°√√¡Õ¡µ–∑’Ë ‚¥à ߥ— ߉ª∑—Ë «‚≈°é √“¡“¬≥–‡ªì π¡À“°“æ¬å ¢ÕßÕ‘ π‡¥’ ¬´÷Ë ß¡’ À≈“¬ ©∫— ∫∑—È ß„πª√–‡∑»Õ‘ π‡¥’ ¬·≈–„π¿Ÿ ¡‘ ¿“§‡Õ‡™’ ¬µ–«— πÕÕ°‡©’ ¬ß„µâ πÕ°®“°√“¡“¬≥–©∫— ∫«“≈¡’ °‘ ´÷Ë ß∂◊ Õ‡ªì πµâ π·∫∫·≈â « ¬— ß¡’ ©∫— ∫Õ◊Ë π Ê „π¿Ÿ ¡‘ ¿“§µà “ß Ê ¢ÕßÕ‘ π‡¥’ ¬ ·µà ߇ªì π¿“…“¢Õß ¿Ÿ ¡‘ ¿“§π—È π Ê À√◊ Õ·§«â ππ—È π Ê ‡™à π √“¡®√‘ µ¡“π— ¢Õß¿Ÿ ¡‘ ¿“§ Õ‘ π‡¥’ ¬‡Àπ◊ Õ ·µà ߇ªì π¿“…“Œ‘ π¥’ ‡¡◊Ë Õ §.». Òı˜Ù (æ.». ÚÒÒ˜) ‡ªì π©∫— ∫∑’Ë ¡’ ºŸâ π‘ ¬¡Õà “π·æ√à À≈“¬∑’Ë ÿ ¥„πª√–‡∑»Õ‘ π‡¥’ ¬ ·≈– √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.ª√–§Õß π‘ ¡¡“π‡À¡‘ π∑å ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑«√√≥»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“«√√≥°√√¡æ◊È π‡¡◊ Õß ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß çæ√–∏√√¡‡∑»π“‡√◊Ë Õß¬à “¢«— ≠¢â “« : ¿Ÿ ¡‘ ªí ≠≠“„π°“√ ◊ ∫ “π ª√–‡æ≥’ æ◊È π∂‘Ë πé «√√≥°√√¡≈“¬≈— °…≥å ‡√◊Ë Õß¬à “¢«— ≠¢â “«¢Õß ‰∑≈◊È Õ„π ‘ ∫ Õßæ— ππ“ ‰∑¢÷ π„π‡™’ ¬ßµÿ ß ·≈–©∫— ∫∑’Ë æ∫„π ≈â “ππ“¡’ √Ÿ ª·∫∫‡À¡◊ Õπ°— π§◊ Õ ‡ªì π∫∑æ√–∏√√¡‡∑»π“ ·µà ß ¢÷È π ”À√— ∫„Àâ æ√– ß¶å „™â ‡∑»πå ‡√’ ¬°°— π„π¿“…“∑â Õß∂‘Ë π«à “‡ªì π §à “«∏√√¡ ‡√‘Ë ¡µâ π¥â «¬¿“…“∫“≈’ µ“¡¥â «¬¿“…“∑â Õß∂‘Ë π ·≈–¡’ ¿“…“∫“≈’ ·∑√°„π∫“ßµÕπÕ’ °‡≈Á °πâ Õ¬ ·≈â «·ª≈¢¬“¬§«“¡ ‡ªì π¿“…“∑â Õß∂‘Ë π à «π∑’Ë ‡ªì π¿“…“∫“≈’ π—È π‡ªì π¿“…“∫“≈’ ·∫∫ ™“«∫â “πÕ“®„™â §”‰¡à ∂Ÿ °µâ Õßµ“¡À≈— °¿“…“¢Õß¿“…“∫“≈’ ∫“ß §”µ°À≈à πÀ“¬‰ª∫â “ß ∑—È ßπ’È ◊ ∫‡π◊Ë Õß®“°°“√§— ¥≈Õ°µà Õ Ê °— π ·≈–ºŸâ §— ¥≈Õ°∫“ߧπ‰¡à ¡’ §«“¡√Ÿâ „π¿“…“∫“≈’ ¿“…“∑â Õß∂‘Ë π∑’Ë „™â ¡’ ≈— °…≥–‡ªì π¿“…“ßà “¬ Ê °√–™— ∫ „™â √√æπ“¡ °Ÿ ¡÷ ß ´÷Ë ß „π∑â Õß∂‘Ë π‰¡à ∂◊ Õ«à “‡ªì π§”À¬“∫§“¬ ∫“ßµÕπ¡’ §«“¡§≈â Õß®Õß °— π·∫∫√à “¬. æ√À¡≈‘ ¢‘ µ §π·≈â «„π§◊ π«— π∑’Ë ˆ À≈— ß®“°«— π‡°‘ ¥ ∫“ß∑’ °Á ‡√’ ¬°«à “ æ√À¡‡√¢“ ·≈–‡æ√“–®“√÷ °π’È Õ¬Ÿà ∫πÀπâ “º“° ¿“…“ — π °ƒµ∫“ß∑’ ®÷ ß„™â §”«à “ ≈≈“Ø≈‘ ¢‘ µ À√◊ Õ ≈≈“؇√¢“ À√◊ Õ ≈≈“Ø „𧫓¡À¡“¬«à “æ√À¡ ≈‘ ¢‘ µ∫à Õ¬ Ê (§”«à “ ≈≈“Ø „π¿“…“∫“≈’ ·≈– — π °ƒµ·ª≈«à “Àπâ “ º“° ‰∑¬·º≈߇ªì π π≈“Ø) §«“¡§‘ ¥π’È ¡’ „π»“ π“Œ‘ π¥Ÿ »“ π“æÿ ∑∏ ·≈–»“ 𓇙π √“¬≈–‡Õ’ ¬¥ª≈’ °¬à Õ¬‰¡à ‡À¡◊ Õπ°— π ·µà º≈„π∑“ß ªØ‘ ∫— µ‘ ‰¡à ·µ°µà “ß°— ππ— ° „πæÿ ∑∏»“ π“ À≈— °∑’Ë «à “™’ «‘ µµâ Õߥ”‡π‘ π‰ªµ“¡∑’Ë °”Àπ¥ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=