News Rajbandit (Dec) new

ªï ∑’Ë ÒÙ ©∫— ∫∑’Ë ÒˆÛ ‡¥◊ Õπ∏— 𫓧¡ ÚıÙ˜ 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §”«à “ ¡ÿ ° (ÕÕ°‡ ’ ¬ß«à “ ¡ÿ °), ¡ÿ ¢ (ÕÕ°‡ ’ ¬ß«à “ ¡ÿ °), ¡ÿ ¢- (ÕÕ°‡ ’ ¬ß«à “ ¡ÿ °-¢–) ¡’ §«“¡À¡“¬·µ°µà “ß°— π ´÷Ë ß æ®π“πÿ °√¡ ©∫— ∫ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π æ.». ÚıÙÚ ‰¥â „Àâ §«“¡À¡“¬‰«â «à “ ¡ÿ ° π. ™◊Ë ÕÀÕ¬∑–‡≈°“∫§Ÿà „π °ÿ ≈ Pinctada «ß»å Pteriidae Õ“»— ¬Õ¬Ÿà µ“¡·π«ª–°“√— ß „Àâ ‰¢à ¡ÿ °·≈–¡ÿ °´’ ° ‡ª≈◊ Õ°„™â ∑”‡§√◊Ë Õߪ√–¥— ∫ ‰¥â . ¡ÿ °µ≈° π. «‘ ∏’ ∑”„Àâ ¢∫¢— π. ¡ÿ ¢, ¡ÿ ¢- [¡ÿ °, ¡ÿ °¢–] π. Àπâ “, ª“°; ∑“ß; À— «Àπâ “; à «π¢Õß µ÷ °À√◊ Õ‡√◊ Õπ∑’Ë ¬◊Ë πÕÕ°¡“®“° à «π„À≠à ¡— °Õ¬Ÿà ¥â “πÀπâ “. (ª., .). ¡ÿ ¢‡¥Á ¥ Ò π. ¡ÿ ¢‚∂ß∑’Ë ¬◊Ë πÕÕ°¡“®“°Àπâ “Õ“§“√ ‡ªì π∑’Ë ‡ ¥Á ®ÕÕ°. ¡ÿ ¢‚∂ß Ú π. ¡ÿ ¢∑’Ë ¬◊Ë πÕÕ°¡“®“°µ— «Õ“§“√‰¡à ¡’ Ω“°—È π. ¡ÿ ¢∫“∞, ¡ÿ ¢ª“∞– Û [¡ÿ °¢–∫“¥, ¡ÿ ° ¢–-] π. °“√µà Õª“°°— π¡“, °“√∫Õ°‡≈à “µà Õ Ê °— π¡“‚¥¬¡‘ ‰¥â ‡¢’ ¬π‡ªì π ≈“¬≈— °…≥å Õ— °…√, ‡™à π ‡√◊Ë Õßπ’È ◊ ∫¡“‚¥¬¡ÿ ¢∫“∞ ‡√◊Ë Õßπ’È ‡ªì π¡ÿ ¢ª“∞–. ¡ÿ ¢- ¡πµ√’ [¡ÿ °¢–¡πµ⁄ √’ ] π. ∑’Ë ª√÷ °…“√“™°“√™—È πºŸâ „À≠à . ¡ÿ ¢≈¥ π. æ◊È πÕ“§“√ ≈¥√–¥— ∫µË ”°«à “æ◊È π à «π°≈“ßÕ“§“√ ‡™à π ¡ÿ ¢≈¥»“≈“ ¡ÿ ¢≈¥æ√–∑’Ë π—Ë ß µà “ß Ê. º¡µ—È ß¢â Õ — ߇°µ«à “∫∑π‘ ¬“¡∑—È ß®“°§”«à “ ¡ÿ ° ¡ÿ °µ≈° ¡ÿ ¢, ¡ÿ ¢- ‰¡à ¡’ §«“¡À¡“¬«à “‡ªì π‡√◊Ë Õß°ÿ π”¡“‡≈à “ πÿ ° Ù §”«à “ ¡ÿ ° ·≈– ¡ÿ ¢ ¡’ „™â „π¿“…“‰∑¬Õ¬Ÿà À≈“¬§” à «π°“√ –°¥ µ— «π—È π∫“ߧ√—È ß∫“ߧ√“«°Á — ∫ π º¡‡Õß¡’ §«“¡‡ÀÁ π¥— ßµà Õ‰ªπ’È ı ¡ÿ ¢ ∂â “ –°¥µ— «Õ¬à “ßπ’È πà “®–‡ªì π§”∑’Ë ‡√“√— ∫¡“®“°¿“…“∫“≈’ À√◊ Õ — π °ƒµ ´÷Ë ß –°¥µ— «Õ¬à “߇¥’ ¬«°— π·≈–¡’ §«“¡À¡“¬æ◊È π∞“π‡À¡◊ Õπ °— π«à “ ª“° À√◊ Õ Àπâ “ ª√–¡ÿ ¢ ºŸâ ‡ªì πÀ— «Àπâ “, À— «Àπâ “„À≠à (À¡“¬∂÷ ߺŸâ π—Ë ßÀπâ “‡¡◊Ë Õ‡¢â “‡ΩÑ “ æ√–‡®â “·ºà 𥑠π) ¡ÿ ¢¡πµ√’ ¡πµ√’ ™—È πºŸâ „À≠à (¡ÿ ¢ À¡“¬∂÷ ß π—Ë ß¢â “ßÀπâ “‡À¡◊ Õπ§”«à “ ª√–¡ÿ ¢) Õ¿‘ ¡ÿ ¢ Ò. ∫à “¬Àπâ “‰ª Ÿà Ú. ºŸâ ‡ªì π„À≠à ¬‘Ë ß, ºŸâ „À≠à °«à “§π∑—È ßÀ≈“¬ (À¡“¬∂÷ ß ºŸâ π—Ë ßÀπâ “Õ¬à “ß¬‘Ë ß‡™à π‡¥’ ¬«°— π) ¡ÿ ¢¬ ˆ (§”«‘ ‡»…≥å ) ´÷Ë ß‡ªì π„À≠à (°«à “§πÕ◊Ë π Ê), ´÷Ë ß‡ªì πÀ— «Àπâ “ Àπâ “¡ÿ ¢ Õ“§“√´÷Ë ß¡’ à «π¬◊Ë π‰ª¢â “ßÀπâ “, ¡— °‡ªì π à «π¢ÕßÕ“§“√ ¢ÕߺŸâ ¡’ µ”·Àπà ßÀ√◊ Õ∞“π–„π — ß§¡ Ÿ ß Àπâ “¡ÿ ¢‡ªì π∑’Ë ∑’Ë ºŸâ ¡“À“®–æ∫∑𓬠Àπâ “ÀÕ°à Õπ∑’Ë ®–‡¢â “æ∫ºŸâ „À≠à ‚¥¬µ√ß µ√’ ¡ÿ ¢ Õ“§“√´÷Ë ßÀπâ “¡ÿ ¢¬◊Ë π‰ª¢â “ßÀπâ “, ¢â “ߢ«“ ·≈–¢â “ß´â “¬ ®µÿ √¡ÿ ¢ Õ“§“√∑’Ë ¡’ Àπâ “¡ÿ ¢ Ù ¥â “π ‡°’ ¬√µ‘ ¡ÿ ¢ ™◊Ë ÕÕ ÿ √°“¬∑’Ë ¡’ √Ÿ ª‡æ’ ¬ß»’ √…– ‡ÀÁ πÀπâ “‡æ’ ¬ß à «π∫π≈ß¡“ ∂÷ ߢ“°√√‰°√∫π ·ª≈«à “ çÀπâ “Õ— π∑√߇°’ ¬√µ‘ À√◊ Õ ª“°Õ— π∑√߇°’ ¬√µ‘ é ¡’ ‡√◊Ë Õ߇≈à “«à “„π °— π∑ªÿ √“≥«à “ Õ ÿ √°“¬µππ’È À‘ «®π°√–∑—Ë ß°‘ π√à “ß¢Õß µπ‡Õß®π‡À≈◊ Õ‡æ’ ¬ß»’ √…–≈ß¡“∂÷ ߢ“°√√‰°√∫π‡∑à “π—È π ·µà æ√–»‘ «– ª√–∑“πæ√„Àâ ·°à ‡°’ ¬√µ‘ ¡ÿ ¢«à “ ·¡â ‡¢“®–¡’ √à “ß‡æ’ ¬ß·§à π—È π 窓°é ¢Õ߇¢“ °Á ®–‰¥â √— ∫ 燰’ ¬√µ‘ é ‡ΩÑ “∑«“√∑’Ë ®–𔉪 Ÿà ∑’Ë ª√–∑— ∫¢Õßæ√–Õß§å ‡√“®÷ ß¡— ° ‡ÀÁ π√Ÿ ª‡°’ ¬√µ‘ ¡ÿ ¢∫πª√–µŸ ∑“߇¢â “ Ÿà ª√“ “∑¢Õ¡‡ ¡Õ ¡ÿ ¢ª“∞– °“√Õà “πÕÕ°‡ ’ ¬ß (·ª≈µ“¡µ— ««à “°“√Õà “π À√◊ ÕæŸ ¥¥â «¬ ª“° ·µà §«“¡À¡“¬∑’Ë ‡¢â “„®°— π°Á §◊ Õ°“√ Õπ·≈–‡√’ ¬π¥â «¬ª“°‡ª≈à “ §◊ Õ ºŸâ ‡√’ ¬πøí ß®“°ª“°§√Ÿ ‚¥¬µ√ß) √«¡§«“¡«à “ §”«à “ ç¡ÿ ¢é ∑ÿ °§”≈â «π·µà ¡’ §«“¡À¡“¬«à “ 窓°é À√◊ Õ çÀπâ “é ‡¡◊Ë Õª√–°Õ∫°— ∫§”Õ◊Ë π Ê ·≈â «Õ“®¡’ §«“¡À¡“¬ ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈߉ª∫â “ß ·µà °Á ®–¡’ §«“¡À¡“¬‡°’Ë ¬«°— ∫ ª“°, Àπâ “, À— «Àπâ “, ‘Ë ß∑’Ë ¥’ ß“¡ ∑—È ßπ—È π à «π§”«à “ ç¡ÿ °é °Á ¡’ ÀÕ¬¡ÿ ° ‰¢à ¡ÿ ° µ–≈ÿà ¡¡ÿ ° µŸâ ª√–¥— ∫¡ÿ ° ´÷Ë ß ‡ªì π‡√◊Ë Õ߇°’Ë ¬«°— ∫ÀÕ¬ ∑’Ë ®√‘ ß°Á πà “ π„®∑’Ë ¿“…“ — π °ƒµ°Á ¡’ §”«à “ ¡ÿ °µ“ ´÷Ë ß°Á À¡“¬∂÷ ß pearl ‡À¡◊ Õπ§”«à “ ‰¢à ¡ÿ ° ¢Õ߉∑¬ ·≈–§” — π °ƒµ ç¡ÿ °¥“À“√é π—È π°Á À¡“¬∂÷ ß √â Õ¬‰¢à ¡ÿ ° ¡ÿ °µ“¢Õß — π °ƒµ®÷ ß¡’ §«“¡ À¡“¬„°≈â ‡§’ ¬ß°— ∫§«“¡À¡“¬¢Õ߉∑¬ ¬°‡«â π‡ ’ ¬·µà «à “ ç¡ÿ °µ“é „π «√√≥§¥’ ¢Õß — π °ƒµπ—È π¡’ „πÀ— «¢Õߙ⠓ßæ‘ ‡»…∑’Ë ™◊Ë Õ«à “ ¿— ∑√™“µ‘ ‡¡◊Ë Õ¡“∂÷ ߧ”«à “ ç®–¡“¡ÿ °‰Àπé ç¡“¡ÿ °π’È ‰¡à ‰¥â °‘ πÀ√Õ°é ®–„™â ¢ –°¥‰¡à ‰¥â ‡æ√“–·π«‚πâ ¡¢Õߢâ Õ§«“¡∑—È ß Õߧà Õπ¢â “ß®–‰ª„π∑“ß ·ª≈°„®√–§π‰ª°— ∫§«“¡‰¡à ‰«â „®À√◊ Õ°√‘Ë ß‡°√ß«à “®–‡ªì π‰ª„π∑“ß∑’Ë ‰¡à ¬ÿ µ‘ ∏√√¡ à «π§«“¡À¡“¬¢Õߧ”«à “ ¡ÿ ¢ ∑’Ë „™â µ— « ¢ –°¥π—È π ≈â «π·µà ‡ªì 𠉪„π∑“ߥ’ À√◊ Õ∑“ß∑’Ë ‡ªì π‡°’ ¬√µ‘ ∑—È ß ‘È π „π‡¡◊Ë Õ‡√“‰¡à ∑√“∫«à “ ç®–¡“¡ÿ °‰Àπé ç¡“¡ÿ °π’È ‰¡à ‰¥â °‘ πÀ√Õ°é À√◊ Õ ç¡ÿ °µ≈°é ¡“®“°‰Àπ À≈— °∑—Ë «‰ª¢Õßæ®π“πÿ °√¡‰∑¬°Á §◊ Õµâ Õß –°¥§”«à “ ç¡ÿ °é π’È µ“¡¡“µ√“µ— « –°¥ ç·¡à °°é ¢Õ߉∑¬‚¥¬µ√ß. »“ µ√“®“√¬å æ‘ ‡»…«‘ ÿ ∑∏å ∫ÿ …¬°ÿ ≈ √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ ª√–‡¿∑«√√≥»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“µ— 𵑠¿“…“ »“ µ√“®“√¬å ‡°’ ¬√µ‘ §ÿ ≥ ¥√. πæ. ¡™— ¬ ∫«√°‘ µµ‘ √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å ª√–‡¿∑«‘ ∑¬“»“ µ√å ÿ ¢¿“æ “¢“«‘ ™“·æ∑¬»“ µ√å Ò Õà “π«à “ [¡ÿ °-‡¥Á ¥] Ú Õà “π«à “ [¡ÿ °-‚∂ß] Û Õà “π«à “ [¡ÿ °-¢–-ª“-∂–] Ù »“ µ√“®“√¬å ‡°’ ¬√µ‘ §ÿ ≥ ¥√. πæ. ¡™— ¬ ∫«√°‘ µµ‘ √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å ª√–‡¿∑«‘ ∑¬“»“ µ√å ÿ ¢¿“æ “¢“«‘ ™“·æ∑¬»“ µ√å ı »“ µ√“®“√¬å æ‘ ‡»…«‘ ÿ ∑∏å ∫ÿ …¬°ÿ ≈ ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ ª√–‡¿∑«√√≥»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“π‘ √ÿ °µ‘ »“ µ√å ˆ Õà “π«à “ [¡ÿ °-¢–-¬–] »— æ∑å — ∫ π : ¡ÿ ° °— ∫ ¡ÿ ¢

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=