News Rajbandit (Nov)

ªï ∑’Ë ÒÙ ©∫— ∫∑’Ë ÒˆÚ ‡¥◊ Õπ惻®‘ °“¬π ÚıÙ˜ 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ç°‘Í °é ¡ÿ ° °Á §«√ –°¥¥â «¬ ° À√◊ Õæ‘ ®“√≥“µ“¡À≈— °π‘ √ÿ °µ‘ »“ µ√å §” ‚¡â °‘Í ° °≈“¬‡ ’ ¬ß‡ªì π ¡°°‘Í ° ·≈â «‡ªì π ¡ÿ °°‘Í ° „π∑’Ë ÿ ¥ ´÷Ë ß °“√°≈¡°≈◊ π‡ ’ ¬ß≈— °…≥–‡™à ππ’È æ∫„𧔉∑¬À≈“¬§” ‡™à π ‚∑à ß ‡ªì π ∑ÿà ß Õà Õπ‰∑â ‡ªì π Õ√‰∑ Õ¬à “ß‰√°Á µ“¡ ¡— °¡’ ºŸâ „™â §”π’È ‚¥¬ –°¥¥â «¬ ç¢é ‡ªì π ç¡ÿ ¢é ‡™à π Õ¬à “¡“‡≈à π¡ÿ ¢ ¡ÿ ¢‡¥Á ¥ ∑—È ßπ’È ‡π◊Ë Õß®“°„π¿“…“‰∑¬ ¡’ °“√„™â §”«à “ ç¡ÿ ¢é „πÀ≈“¬§«“¡À¡“¬·≈–æ∫§”‡À≈à “π’È ¡“°°«à “ ‡™à π ¡ÿ ¢°√– — π ¡ÿ ¢‡¥Á ® ¡ÿ ¢ª“∞– ¡ÿ ¢¬ª√–‚¬§ à «π §”«à “ ç¡ÿ °é ∑’Ë –°¥¥â «¬ ç°é ¡’ „™â ∑’Ë À¡“¬∂÷ ß ÀÕ¬¡ÿ ° ‰¢à ¡ÿ ° ·≈– §”«à “ ç¡ÿ °é À√◊ Õ ç¡ÿ °µ≈°é ·µà ‡¥‘ ¡π—È π à «π„À≠à „™â ‡ªì π¿“…“æŸ ¥ ‡¡◊Ë Õ„™â ‡ªì π¿“…“‡¢’ ¬π°Á ‡≈¬‡¢’ ¬π‡ªì π ç¡ÿ ¢µ≈°é ‡æ√“–§”«à “ ç¡ÿ ¢é ‡ªì π¿“…“∫“≈’ ¡’ §«“¡À¡“¬À≈“¬Õ¬à “ß Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß§◊ Õ çÀπâ “é ®÷ ߇¢â “„®°— π«à “ ç¡ÿ ¢µ≈°é À¡“¬∂÷ ß ç∑”Àπâ “µ≈°é ·µà ‡¡◊Ë Õ µ√«® Õ∫®“°‡Õ° “√À≈— °∞“π‡°à “µ“¡∑’Ë °≈à “«¡“¢â “ßµâ π ∑”„Àâ ªí ≠À“§«“¡ — ∫ π∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È π “¡“√∂§≈’Ë §≈“¬≈߉ª‰¥â «à “ ∂â “¡’ §«“¡À¡“¬«à “ çÀπâ “, ª“°, ª√–∏“πé „™â §” ç¡ÿ ¢é (¢ –°¥) ∂â “‡ªì 𧔉∑¬„™â ç¡ÿ °é (° –°¥) §≥–°√√¡°“√™”√– æ®π“πÿ °√¡æ‘ ®“√≥“·≈â ««à “§”π’È ¡‘ ‰¥â ‡°’Ë ¬«°— ∫ª“°À√◊ ÕÀπâ “‡≈¬ Õ“®®–‡ªì π∑à “∑“ß°Á ‰¥â ®÷ ߇°Á ∫§”π’È „πæ®π“πÿ °√¡ ©∫— ∫√“™- ∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π æ.». ÚıÙÚ «à “ ç¡ÿ °µ≈°é. ‡√’ ¬π ¡“™‘ °®¥À¡“¬¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¥â «¬√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π®–®— ¥∑”¢â Õ¡Ÿ ≈ ¡“™‘ °®¥À¡“¬ ¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ª√–®”ªï ÚıÙ¯ ®÷ ߢէ«“¡√à «¡¡◊ ÕµÕ∫ ¬◊ π¬— π°“√‡ªì π ¡“™‘ °®¥À¡“¬¢à “«œ „π·∫∫ ”√«® ·≈–„ à ´Õß ªî ¥· µ¡ªá µÕ∫°≈— ∫¡“¬— ß »Ÿ π¬å ª√–™“ — ¡æ— π∏å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π „πæ√–∫√¡¡À“√“™«— ß ∂ππÀπâ “æ√–≈“π °√ÿ ߇∑æœ ÒÚ ¿“¬„π«— π∑’Ë ÛÒ ¡°√“§¡ ÚıÙ¯ ®— °¢Õ∫§ÿ ≥¬‘Ë ß À“°»Ÿ π¬å ª√–™“ — ¡æ— π∏å œ ‰¡à ‰¥â √— ∫§”µÕ∫¬◊ π¬— π ∂◊ Õ«à “∑à “π ≈– ‘ ∑∏‘Ï . °Õß∫√√≥“∏‘ °“√ - - - - - - - - - - - - - - ·∫∫ ”√«® §«“¡æ÷ ßæÕ„® ·≈–§«“¡ª√– ß§å ‡ªì π ¡“™‘ ° ®¥À¡“¬¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π Ò. ∂“π¿“æ¢Õß ¡“™‘ ° ❍ à «π∫ÿ §§≈ ❍ ∂“π»÷ °…“ À√◊ Õ à «π√“™°“√ (√–∫ÿ ™◊Ë Õ) ...................................................................................................................... Ú. ‡π◊È ÕÀ“¢Õß®¥À¡“¬¢à “«œ „Àâ ª√–‚¬™πå ¡“°πâ Õ¬‡æ’ ¬ß‰√ ❍ ¡“° ❍ ª“π°≈“ß ❍ πâ Õ¬ ❍ Õ◊Ë π Ê ................................................................................................................................................... Û. „™â ª√–‚¬™πå ®“°‡π◊È ÕÀ“ à «π„¥¡“°∑’Ë ÿ ¥ (√–∫ÿ )....................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. Ù. µâ Õß°“√„Àâ ‡æ‘Ë ¡‡π◊È ÕÀ“‡°’Ë ¬«°— ∫ à «π„¥∫â “ßÀ√◊ Õ‰¡à ❍ µâ Õß°“√ (√–∫ÿ ) .............................................................................................................................................................. ❍ ‰¡à µâ Õß°“√ ı. ª√– ß§å ‡ªì π ¡“™‘ °®¥À¡“¬¢à “«œ ❍ ¬◊ π¬— π ❍ ‰¡à ¬◊ π¬— π ˆ. ™◊Ë Õ-∑’Ë Õ¬Ÿà (‚ª√¥√–∫ÿ ™◊Ë Õ-∑’Ë Õ¬Ÿà ªí ®®ÿ ∫— π ‡æ◊Ë Õ¬◊ π¬— π°“√‡ªì π ¡“™‘ °®¥À¡“¬¢à “«œ) .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. News Rajbandit (Nov) 07/01/2005, 01:54 PM 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=