รวมเล่ม

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ประธานสำ �นักธรรมศาสตร์และการเมือง ประธานคณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ผลิน ภู่จรูญ ราชบัณฑิต คณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิริกาญจน ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร ภาคีสมาชิก ดร.ปฐมาภรณ์ บุษปธำ �รง ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ภาคีสมาชิก รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กองบรรณาธิการ นางแสงจันทร์ แสนสุภา ผู้อำ �นวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง นางกนกวรรณ ทองตะโก นักวรรณศิลป์ชำ �นาญการ นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท์ นักวรรณศิลป์ชำ �นาญการ นางวาสนา เอกสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำ �นาญงาน ผู้จัดการ นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม วารสารราย ๓ เดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=