ปี-39-ฉบับที่-3

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ประธานส� ำนักศิลปกรรม คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต ประธานคณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ราชบัณฑิต นายวินัย ภู่ระหงษ์ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก รองศาสตราจารย์มาลิทัต พรหมทัตตเวที ภาคีสมาชิก กองบรรณาธิการ นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ ผู้อ� ำนวยการกองศิลปกรรม นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางชวนพิศ เชาวน์สกุล นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวศยามล แสงมณี นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ ผู้จัดการ นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม วารสารราชบัณฑิตยสถาน วารสารราย ๓ เดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=