วารสารปี-40-ฉบับที่-3-resize

The Journal of the Royal Society of Thailand Vol. 40 No. 3 Jul-Sep 2015 เซมา (Sema) วิถีสู่ความจริงสูงสุดของรูมี (Rumi) รองศาสตราจารย์วนิดา ข� ำเขียว ภาคีสมาชิก ส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา บทคัดย่อ เซมาหรือการเต้นระบ� ำหมุน (Whirling Dance) เป็นวิธีการเข้าถึงความจริงสูงสุดที่แตกต่าง จากกลุ่มอื่น ๆ ในศาสนาอิสลามและได้รับความสนใจมากจากคนต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรม เพราะ มีพื้นฐานความคิดที่ให้ความส� ำคัญในด้านความรัก และมีรูปแบบปฏิบัติที่สัมพันธ์กับรหัสธรรมิกนิยม (Mysticism) ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ทางจิต วิธีการนี้ถูกค้นพบโดยจาลาลัดดิน มุฮัมมัด รูมี (Jalaluddin Muhammad Rumi) ผู้เชื่อมั่นว่าความรักเท่านั้นที่จะท� ำให้เกิดสันติภาพและสามารถน� ำพา มนุษย์ไปสู่บ่อเกิดของความรักอันยิ่งใหญ่คืออัลลอฮ์ ซึ่งเป็นสัจธรรมสูงสุด รูมีเชื่อว่าบุคคลใดก็ตามที่รับ เซมาเป็นวิถีทางส� ำหรับตนในการเข้าถึงสัจธรรมสูงสุด บุคคลนั้นย่อมเห็นความวิจิตรของชีวิตและ เห็นความสัมพันธ์กันของจักรวาลอันน� ำมาซึ่งความรักและหมดความเห็นแก่ตัวท� ำให้ตัวตนแห่งความ ยึดถือสลายไป จิตวิญญาณไหลไปรวมเป็นเอกภาพเดียวกับอัลลอฮ์ แนวคิดเช่นนี้เป็นลักษณะของ วิธีการที่แสดงออกถึงสันติภาพ รูมีจึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในฐานะเป็นบุคคล ส� ำคัญแห่งปี ค.ศ. ๒๐๐๗ และเซมาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของมนุษยชาติที่สมควรแก่การอนุรักษ์ ค� ำส� ำคัญ :  เซมา, ซูฟี, เดอร์วิช, ซิกร์ บทน� ำ ศาสนาแต่ละศาสนาต่างมีหนทางเข้าถึงความจริงสูงสุดตามแบบของตน แม้ในศาสนาเดียวกัน หนทางเข้าถึงความจริงนั้นอาจแตกต่างกันได้เพราะมีสาเหตุมาจากการค้นหาหนทางที่ง่ายที่สุด เร็วที่สุด และมีความเหมาะสมมากที่สุดกับความเชื่อของตน ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่มีวิธีการเข้าถึงความจริง สูงสุดแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้เป็นความต่างที่น� ำไปสู่ความจริงสูงสุดเดียวกันคืออัลลอฮ์ ซูฟี (Sufi) เป็น วิธีการหนึ่งในศาสนาอิสลามที่มีการเข้าถึงความจริงสูงสุดต่างจากกลุ่มอื่น ๆ ตรงที่ให้ความส� ำคัญในเรื่อง ความรักและการค้นหาประสบการณ์ภายในจิต ความรักในทรรศนะของซูฟีนี้มีอิทธิพลต่อบุคคลส� ำคัญ คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในโลกตะวันตก ท่านผู้นั้นคือ จาลาลัดดิน มุฮัมมัด รูมี หรือรูมี

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=