วารสารปี-40-ฉบับที่-3-resize

วารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๘ การพัฒนาเยาวชนสู่การปฏิรูปประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพย์ (เภกะนันทน์) ศิริวรรณบุศย์ ภาคีสมาชิก ส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา บทคัดย่อ ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคแห่งการปฏิรูปประเทศเพื่อไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเต็มรูปแบบ และมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและมีสันติสุขที่ยั่งยืนในยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชนเป็นปัจจัยส� ำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาบุคลิกลักษณะ เด่นที่ชัดเจน ในเด็กและเยาวชนมีความส� ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเขาเหล่านั้นคือประชากร ในอนาคตของชาติ หากประชากรมีคุณภาพการปฏิรูปประเทศก็จะบรรลุเป้าหมายได้ ฉะนั้น สถาบันส� ำคัญ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัว สถานศึกษา ศาสนา และสื่อสารมวลชนต้องตระหนักในความ รับผิดชอบในการพัฒนาประชากรรุ่นใหม่ด้วยการร่วมมือกัน ค� ำส� ำคัญ : การปฏิรูป, พัฒนาการเยาวชน, พัฒนาการเด็ก, ค่านิยม ๑๒ ข้อ, พระบรมราโชวาท ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหานานัปการ ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง และเมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า ไม่ใช่รัฐธรรมนูญใหม่ หรือการปรับแก้กฎหมาย แต่สาเหตุส� ำคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่เหมาะสม และ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันหลักในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมตลอดไปจนถึงสถาบัน อื่น  ๆ ในสังคม เช่น สถาบันทางการเมือง สถาบันสื่อมวลชน สถาบันทางศาสนา ผลการวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ถัดจากครอบครัวก็คือ สถาบันการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องจะน� ำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นั่นคือ พัฒนาประชากร ของชาติให้มีศักยภาพในสิ่งต่อไปนี้ ๑. การสร้างจิตวิญญาณที่ดี ๒. การเรียนรู้การพัฒนาตนสู่การปฏิรูปประเทศ ๓. การรู้กระบวนการจัดการเพื่อการพัฒนาคนและชุมชนที่ยั่งยืน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=