วารสารปี-40-ฉบับที่-3-resize

The Journal of the Royal Society of Thailand Vol. 40 No. 3 Jul-Sep 2015 ความฝันของคนไทยเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ ภาคีสมาชิก ส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา บทคัดย่อ ประเทศไทยได้มีการก� ำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจ� ำนวน ๖ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด ตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา และจังหวัดหนองคาย โดยรัฐบาลมุ่ง ที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ทันรองรับการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีขึ้นในปลายปี ๒๕๕๘ แต่การส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย เพื่อดึงดูด ให้มีนักลงทุนชาวต่างประเทศจ� ำนวนมากเดินทางเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ ต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามจังหวัดชายแดนต่าง ๆ นั้น จะเป็นความฝันหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ๑. ภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต�่ ำหรือขยายตัว ๒. การเปิดประชาคมอาเซียน ๓. การแข่งขันจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน ๔. การพึ่งพาวัตถุดิบ สินค้าเกษตร สินค้าประมง แร่ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาค ๕. ปัญหาความขัดแย้งระหว่ างความคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่ าง ภาคประชาชนในพื้นที่กับนโยบายของรัฐบาล ข้อเสนอแนะทางออกที่จะท� ำให้ความฝันจริง ได้แก่ การทุ่มงบประมาณด้านการพัฒนา เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิพิเศษทางด้านการเงินและการลดหย่อนภาษี จะต้องท� ำให้เหนือ กว่าประเทศพื้นบ้าน มีการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก การอ� ำนวยความสะดวกและการบริการ ต่าง ๆ ที่รวดเร็ว การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นวัตถุดิบส� ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นในเขต เศรษฐกิจพิเศษ และรัฐบาลจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนชาวต่างประเทศ ค� ำส� ำคัญ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ, สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและการเงิน, สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร , การเช่าที่ดินของคนต่างชาติ, แรงงานต่างด้าว, ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ, โครงสร้างพื้นฐาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=