วารสารปี-40-ฉบับที่-3-resize

วารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๘ ว่าด้วยชีวิตทางปัญญาของทัลคอตต์ พาร์สันส์ On the Intellectual Life of Talcott Parsons (1902-1979) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย ภาคีสมาชิก ส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา บทคัดย่อ ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ส� ำคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ ตัวนักวิชาการ ผู้บุกเบิกขยายพรมแดนแห่งความรู้ กรณีสาขาสังคมวิทยาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ทัลคอตต์ พาร์สันส์ มีบทบาทส� ำคัญในมุมมองของสังคมวิทยาทางปัญญา พาร์สันส์เกิดมาในครอบครัวที่ให้ความ ส� ำคัญกับการศึกษาและได้มีโอกาสเรียนและสัมผัสกับบรรยากาศทางปัญญาระดับนานาชาติ อนึ่ง พาร์สันส์ มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ที่เป็นศิษย์ได้ร่วมมือค้นคว้าและวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ สังคมอเมริกันยุคที่เขามีชีวิตอยู่เปิดกว้างให้มีเสรีภาพในการคิดและการน� ำเสนอผลงานยกเว้น ระยะเวลาสั้น ๆ ช่วงวุฒิสมาชิกแม็กคาร์ที นานาปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ประกอบกับพื้นสติปัญญาล้วน มีบทบาทส่งผลมีส่วนท� ำให้พาร์สันส์บรรลุความเป็นนักวิชาการระดับแนวหน้าด้านสังคมวิทยา ค� ำส� ำคัญ : ชีวิตทางปัญญาของทัลคอตต์ พาร์สันส์, ผลงานทางสังคมวิทยาที่โดดเด่น

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=