วารสารปี-40-ฉบับที่-3-resize

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ประธานส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง รองศาสตราจารย์นพมาศ อุ้งพระ เลขานุการส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ราชบัณฑิต ประธานคณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.ผลิน ภู่จรูญ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ภาคีสมาชิก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ ภาคีสมาชิก รองศาสตราจารย์วนิดา ข� ำเขียว ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กองบรรณาธิการ นางแสงจันทร์ แสนสุภา ผู้อ� ำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นักวรรณศิลป์ช� ำนาญการ นางณัฎฐิกา โพธิ์ศรีปัทมากุล เจ้าพนักงานธุรการช� ำนาญงาน ผู้จัดการ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม วารสารราชบัณฑิตยสภา วารสารราย ๓ เดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=