วารสารปี-40-ฉบับที่-4-resize

The Journal of the Royal Society of Thailand Volume 40 Number 4 Oct-Dec 2015 อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงระยะไกล เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บทคัดย่อ อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงระยะไกล หรือแอลอาร์เอดี จัดเป็นอาวุธประเภทท� ำอันตรายไม่ถึง ตาย สามารถส่งเสียงดังที่ความถี่สูงไปได้ไกลมาก แอลอาร์เอดีมีการท� ำงาน ๒ แบบวิธี คือ (๑) แบบวิธีส่งเสียงเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย (๒) แบบวิธีโทนเสียงเพื่อควบคุมกลุ่มเป้าหมาย เสียงดังจากแอลอาร์เอดีสามารถท� ำให้เกิดอาการหูหนวกชั่วคราวหรือรุนแรงถึงระดับหูหนวก ถาวร และอาจท� ำให้เกิดอาการไม่สบาย เช่น ปวดหัว ปัจจุบันจึงมีหน่วยงานรัฐบาลในหลาย ประเทศใช้แอลอาร์เอดีในการควบคุมการชุมนุมประท้วง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากการควบคุมการชุมนุม ก่อนการเดินเครื่องแอลอาร์เอดีเพื่อผลักดัน ผู้ชุมนุม ผู้ใช้อุปกรณ์นี้จะต้องท� ำการแจ้งเตือนล่วงหน้า ต้องหลีกเลี่ยงการเดินเครื่องให้ปล่อยล� ำ เสียงอย่างต่อเนื่องยาวนาน ส่วนผู้ชุมนุมจะต้องอยู่ให้ห่างจากแอลอาร์เอดีหรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันเสียงดัง ค� ำส� ำคัญ : อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงระยะไกล, แอลอาร์เอดี บทน� ำ อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงระยะไกล (Long Range Acoustic Device) หรือแอลอาร์เอดี (LRAD) เกิดขึ้นจากการที่กองทัพสหรัฐอเมริกาต้องการจัดหาอาวุธชนิดใหม่เข้ามาประจ� ำการ เรียกว่า “อาวุธท� ำอันตราย ไม่ถึงตาย (non-lethal weapons - NLW)” (US. Department of Defense, 2014) ซึ่งเป็น “อาวุธหรือ อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาในเบื้องต้นส� ำหรับยับยั้งความสามารถในการก่อการของบุคคลหรือวัตถุเป้าหมายได้ ในทันที โดยสร้างความสูญเสียน้อยที่สุดจากการเสียชีวิต ความพิการถาวร รวมถึงความเสียหายที่ไม่พึงประสงค์ แก่ทรัพย์สินในพื้นที่เป้าหมายหรือบริเวณโดยรอบ” ต่อมาภายหลัง แอลอาร์เอดีถูกน� ำไปใช้ประโยชน์ในงาน ด้านอื่นนอกเหนือจากด้านการทหาร เช่น ส� ำนักงานของต� ำรวจน� ำแอลอาร์เอดีไปใช้ในการควบคุมการชุมนุม หมู่คน เรือสินค้ามักมีแอลอาร์เอดีไว้ประจ� ำเรือเพื่อใช้ขับไล่โจรสลัด บทความนี้กล่าวถึงเฉพาะการน� ำแอลอาร์ เอดีไปใช้ในการควบคุมการชุมนุม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=